جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب ماده واحده (قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر
لوازم برای اجرای طرح های مصوب برنامه های عمرانی کشور) مصوب 24 خرداد ماه
1345 موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
سوسیالیستی رومانی و پروتکل ضمیمه آن که در تاریخ 18 مارس 1967 (27 اسفند
ماه 1345) بین نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی
رومانی امضا شده تصویب و به دولت اجازه داده می شود که مفاد آن را به موقع
اجرا بگذارد.
تصمیم فوق شامل یک ماده و موافقتنامه ضمیمه که به استناد قانون نحوه خرید
ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح های مصوب برنامه های عمرانی کشور در
تاریخ روز شنبه چهارم آذر ماه 1346 از طرف کمیسیون دارایی مجلس سنا اتخاذ
گردیده و در جلسه روز شنبه هجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به
تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
برای تحویل واگن های باری راه آهن - تجهیزات الکتریکی و سایر ماشین آلات و
تجهیزات به ایران .
با توجه به وجود علاقه متقابل برای توسعه مستمر همکاری اقتصادی و فنی بین
ایران و رومانی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
نسبت به موارد زیر توافق حاصل کردند:
ماده 1 - رومانی در فاصله بین سال های 1967-1971 تجهیزات و ماشین آلات را به
ارزش کل تقریبی 31 میلیون دلار به شرح زیر به ایران تحویل خواهد داد:
الف - حدود یک هزار دستگاه واگن های باری راه آهن به انضمام قطعات لازم و
متعلقات به ارزش تقریبی ده میلیون دلار).
ب - ترانسفورماتورهای برق به انضمام ایستگاه های فرعی ترانسفورماتور
پایه دار و خازن نیرو (به ارزش تقریبی یک میلیون دلار).
پ - سایر ماشین آلات و تجهیزاتی که درباره آن متعاقبا توافق خواهد شد (به
ارزش تقریبی بیست میلیون دلار).
تحویل کلیه کالاهایی که به شرح مذکور در فوق از طرف جمهوری سوسیالیستی
رومانی در اختیار ایران گذارده خواهد شد بر اساس فوب بنادر رومانی و یا
فرانکو مرزهای رومانی انجام خواهد شد.
ماده 2 - بهای واگن های باری راه آهن به ضمیمه قطعات لازم آن و هم چنین بهای
ترانسفورماتورهای برق به ضمیمه ایستگاه های فرعی ترانسفورماتور پایه دار که
بر اساس قراردادهای منعقده در محدوده این موافقتنامه از طرف عرضه کنندگان
رومانی تحویل می گردد در مدت 8 سال و در شانزده قسط متساوی شش ماهه که
سررسید اولین قسط آن شش ماه و آخرین قسط آن 8 سال از تاریخ تحویل هر
محموله خواهد بود توسط طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.
به مبالغ پرداخت نشده بهره ای معادل 5/2 درصد در سال تعلق خواهد گرفت و
تاریخ پرداخت آن همزمان با تاریخ پرداخت اقساط فوق الذکر خواهد بود.
بهره از تاریخ تحویل هر محموله محاسبه و مبنای دریافت آن دیون پرداخت
نشده خواهد بود.
شرایط پرداخت 20 میلیون دلار باقیمانده پس از آنکه طرفین در مورد طرح های
نهایی توافق کردند بین طرفین تعیین خواهد شد.
ماده 3 - دولت شاهنشاهی ایران اطمینان می دهد که سازمان های دولتی مربوط
ایران بهای کالایی را که تحت شرایط قراردادهای منعقده در محدوده این
موافقتنامه تحویل می شود در سررسیدهای مربوط پرداخت خواهند کرد.
ماده 4 - این موافقتنامه از تاریخ امضا به طور موقت به مورد اجرا گذارده
خواهد شد و پس از تصویب مقامات صالحه دو کشور قوت اجرایی کامل خواهد
یافت .
در تاریخ 18 مارس 1967 در تهران در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم
گردید که هر دو نسخه متساویا معتبر خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی
رومانی
دکتر علی نقی عالیخانی گئور که چو آرا
وزیر اقتصاد وزیر بازرگانی خارجی
پروتکل الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
برای تحویل واگن راه آهن - تجهیزات الکتریکی
و سایر ماشین آلات و تجهیزات به ایران
با توجه به وجود تمایل متقابل برای توسعه مستمر همکاری اقتصادی و فنی بین
ایران و رومانی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی در
محدوده موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی منعقده در تاریخ 25 اکتبر 1965
در تهران بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و با
توجه به مفاد پروتکل اولین اجلاسیه کمیته مشترک وزیران برای همکاری
اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی که در
تاریخ 5 نوامبر 1966 در بخارست به امضا رسیده است نسبت به موارد زیر
توافق حاصل کردند:
ماده 1 - برای تحویل ماشین آلات تجهیزات و هم چنین کالا از رومانی به ایران
به شرح پیش بینی شده در ماده 1 موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل
واگن باری راه آهن - تجهیزات الکتریکی و سایر ماشین آلات و تجهیزات
قراردادهای جداگانه بین سازمان های مربوط دو کشور به شرح زیر منعقد خواهد
شد.
از طرف رومانی - شرکت دولتی برای بازرگانی خارجی (ماشین اکسپورت ) برای
عرضه حدود یک هزار دستگاه واگن باری راه آهن به انضمام قطعات لازم و
متعلقات .
شرکت دولتی برای بازرگانی خارجی (ماشین اکسپورت ) برای عرضه ترانسفورماتور
برق با انضمام ایستگاه های فرعی ترانسفورماتور پایه دار و خازن نیرو.
از طرف ایرانی - سازمان راه آهن دولتی ایران برای خرید حدود یک هزار
دستگاه واگن باری راه آهن به انضمام قطعات لازم و متعلقات .
شرکت برق منطقه ای تهران برای خرید ترانسفورماتور برق به انضمام
ایستگاه های فرعی ترانسفورماتور پایه دار و خازن نیرو.
ضمن قراردادهایی که "تحت شرایط موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل
واگن باری راه آهن - تجهیزات الکتریکی و سایر ماشین آلات و تجهیزات به ایران
و پروتکل الحاقی حاضر" منعقد می گردند موضوع و حجم کالا به انضمام کارهای
مربوط به طرح و کمک های فنی قیمت - مشخصات فنی - تاریخ تحویل - شرایط
پرداخت - تعهدات و تضمین های متقابل - حکمیت و به طور کلی کلیه مسائل فنی
و بازرگانی که برای اجرای صحیح قراردادها مورد نیاز است تعیین خواهد شد.
ماده 2 - طرفین موافقت کردند که وجوه حاصل از پرداخت های خریدار ایرانی
برای کالاهایی که رومانی تحت شرایط "موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و
فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل
واگن باری راه آهن - تجهیزات الکتریکی و سایر ماشین آلات و تجهیزات به ایران
"تحویل می دهد به مصرف خریدهای زیرین از ایران برسد:
الف - 3300 تن توتون که طرف ایرانی در فاصله سال های 1967 و 1968 تحویل
می دهد.
برای تحویل توتون یک حساب انتظامی جداگانه افتتاح و طرف رومانی پرداخت
بهای توتون های خریداری شده از ایران را به وسیله بستانکار کردن حساب فرعی
پایاپای پیش بینی شده در ماده 4 "موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی " مورخ 25 اکتبر
1965 در ظرف مدت 4 سال در هشت قسط شش ماه به ترتیب جدول زیر از تاریخ حمل
هر محموله خواهد پرداخت .
5 درصد در 6 ماه
5 درصد در 12 ماه
5/12 درصد در 18 ماه
5/12 درصد در 24 ماه
15 درصد در 30 ماه
15 درصد در 36 ماه
5/17 درصد در 42 ماه
5/17 درصد در 48 ماه
به مبالغی که پرداخت نگردیده 5/2 درصد بهره سالانه تعلق گرفته و همزمان با
اقساط مذکور در فوق قابل پرداخت است .
بهره از تاریخ تحویل هر محموله محاسبه و فقط به دیون پرداخت نشده تعلق
می گیرد.
مشخصات فنی توتون - قیمت - تاریخ تحویل - تعهدات و تضمین های متقابل و به
طور کلی کلیه مسائل فنی و بازرگانی ضمن قراردادی که در این مورد امضا
خواهد شد تعیین می گردد.
ب - مانده مبلغ حاصل از پرداخت های ایران بابت کالاهای تحویلی رومانی تحت
شرائط مذکور در "موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی " مورخ 25 اکتبر 1965 به مصرف خرید
نفت خام از ایران خواهد رسید.
ماده 3 - برای تحویل کالا از ایران به جمهوری سوسیالیستی رومانی با توجه
به مفاد ماده 2 پروتکل الحاقی حاضر قراردادهای جداگانه بین سازمان های
مربوط دو کشور به شرح زیر منعقد خواهد شد.
از طرف رومانی - شرکت دولتی برای بازرگانی خارجی " اکرو اکسپورت " برای
خرید توتون .
شرکت دولتی برای بازرگانی خارجی "پترول اکسپورت " برای خرید نفت خام .
از طرف ایرانی .
موسسه کل انحصار دخانیات برای عرضه توتون .
شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام .
ماده 4 - قراردادهای مربوط به واگن باری راه آهن به انضمام قطعات لازم
ترانسفورماتور برق به انضمام ایستگاه های فرعی ترانسفورماتور پایه دار و
خازن نیرو و هم چنین توتون و نفت خام باید هرچه زودتر به امضا برسد.
ماده 5 - کلیه پرداختهای انجام شده برای تحویل کالاهایی که تحت شرایط
قراردادهای منعقده در محدوده "موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل
واگن باری راه آهن تجهیزات الکتریکی و سایر ماشین آلات و تجهیزات " صورت
گرفته است به موجب ماده 4 "موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی " مورخ 25 اکتبر 1965 در
حساب های مخصوصی که در بانک مرکزی ایران و بانک ملی جمهوری سوسیالیستی
رومانی نگاهداری می شود ثبت خواهد شد.
ماده 6 - پروتکل الحاقی حاضر از تاریخ امضا به طور موقت توسط طرفین به
مورد اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ تصویب آن توسط مقامات صالحه دو
کشور قوت اجرایی کامل خواهد یافت .
در تهران در تاریخ 18 مارس 1967 در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم
گردید که هر دو نسخه متساویا معتبر می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
دکتر علی نقی عالیخانی گئور که چو آرا
وزیر اقتصاد وزیر بازرگانی خارجی
موافقتنامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پروتکل ضمیمه شامل شش ماده منضم به
تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و
فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :