جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 41334 - 13/7/2342

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/42 با توجه به پیشنهاد شماره 3828/ م -
10/7/42 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ پانزدهم مهر ماه سال جاری
اداره کل امور شهرداریها منحل است و وظایف آن بین اداره امور مالی
شهرداریها و اداره کل فنی و ادارات امور استانهای وزارت کشور تقسیم
می شود. موجودی اداره کل امور شهرداریها بابت صدی دو درآمد شهرداریهای
کشور که طبق قانون شهرداری به اداره کل امور شهرداریها پرداخت گردیده و
همچنین صدی دو مزبور که از تاریخ پانزدهم مهر ماه به بعد نیز پرداخت
خواهد شد به اداره امور مالی شهرداریها حواله و پرداخت می گردد تا طبق
دستور وزیر کشور و یا قائم مقام او به مصارف معینه در قانون شهرداری
برسد. وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این
تصویبنامه را تحصیل نماید.تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه
بیستم آذر ماه ر و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در کمیسیون کشور مجلس
شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد که با تصویب (قانون اصلاح پاره ای
از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال یکهزار و سیصد و سی
و چهار) موضوع آن منتفی است . نظر مذکور در جلسه روز پنجشنبه چهارم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
منتفی بودن تصویبنامه فوق در تاریخ روز دوشنبه 29/3/1346 به تصویب مجلس
سنا رسیده است

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :