جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد ماده 149 قانون استخدام کشوری مواد و تبصره های
زیر از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 اصلاح یا نسخ می شود:
1 - تبصره ماده 3 نسخ می شود.
2 - ماده 11 به طریق زیر اصلاح می شود.
ماده 11 - ماموریت عبارت است از:
الف - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت
سازمانی خود دارد.
ب - اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات
مذکور در بند (ت ) ماده 2 و موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه
کل کشور یا سازمانهای بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را
پذیرفته یا سازمانهایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی
بداند.
پ - اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج
کشور.
3 - ماده 12 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 12 - حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت منحصرا از طریق یک
صندوق قابل پرداخت است .
تبصره - آیین نامه نحوه اجرای مواد 11 و 12 به وسیله سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
4 - ماده 19 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 19 - افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از
خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه
استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق
با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای
قانونی آن برخوردار خواهند شد.
5 - مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی
کشور از بند (ب ) تبصره ماده 32 حذف و به بند (پ ) اضافه می شود.
6 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 38 اضافه می شود.
تبصره 6 - فوق العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده 3 از یک برابر حقوق
آنان نباید تجاوز کند.
7 - کلمه (ماموریت ) از بند (پ ) ماده 39 حذف و به جای آن کلمه
(روزانه ) گذاشته می شود.
8 - کلمه مامور از بند (ب ) ماده 40 حذف و به جای آن کلمه (اعزام )
گذاشته می شود.
9 - کلمه "انتقال " از بند (پ ) ماده 40 حذف و به جای آن عبارت (نقل
مکان ) گذاشته می شود.
10 - بند (ث ) از ماده 59 به شرح زیر اصلاح می شود:
ث - اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع .
11 - تبصره زیر به عنوان تبصره چهار به ماده 59 اضافه می شود.
تبصره 4 - هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از
بزه های مندرج در بند (د) ماده 19 قانون مجازات عمومی و خطای اداری را
تواما دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست
دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهایی یا قرار
موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف می دارد. حکم دادگاه کیفری در این مورد
از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع
است . در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و
دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد به یکی از مجازاتهای مندرج در
بندهای (ت ) یا (ث ) یا (ج ) محکوم ننماید مدت تعلیق جز سابقه خدمت مستخدم
محسوب و حقوق ایام تعلیق به او پرداخت خواهد شد.
12 - در ماده 71 کلمه (ماموریت ) حذف و به جای آن کلمه (روزانه ) گذشته
می شود.
13 - تبصره 1 ماده 71 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 - در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات موضوع بند (ب ) ماده 11 این
قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و
مزایای ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و
روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می شود.
14 - تبصره 2 ماده 78 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2 - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در موقع بازنشسته شدن
تفاوت تطبیق حقوق دریافت می دارند عبارت است از یک سی ام مجموع متوسط حقوق
پایه و تفاوت تطبیق حقوق آنان (به دون احتساب مدد معاش همسر و فرزند)
ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اینکه حقوق بازنشستگی از مجموع آخرین حقوق
پایه و تفاوت تطبیق قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
15 - تبصره 3 ماده 78 به شرح زیر اصلاح و تبصره 4 به ماده مزبور اضافه
می شود.
تبصره 3 - میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت به
مقامات دولتی مذکور در ماده 3 منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا
بازنشسته عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مربوط طبق جدول حقوق این قانون
ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اینکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. اگر
متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت
مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند. این درخواست در
صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام
طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود
پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنماید در صورتی که نسبت
به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را
پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور
فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است .
تبصره 4 - مستخدمین رسمی که در دوران بازنشستگی به مقامات دولتی مذکور در
ماده 3 نائل شده اند مشروط بر آنکه تاریخ تصدی مقامات مزبور قبل از سی و
یک خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و پنج باشد و همچنین وزرای مختاری که
فرمان همایونی داشته و به عنوان رییس ماموریت مستقل سیاسی اعزام و تا
تاریخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول تبصره فوق خواهند بود. مبنای محاسبه
حقوق بازنشستگی این قبیل وزرای مختار بر اساس حقوق معاون وزیر خواهد بود.
16 - ماده 91 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذکور در بند ت ماده 2 و موسسات
دولتی که مشمول این قانون نیستند و عضویت هیات دولت عامل برنامه و همچنین
تصدی یکی از مقامات مذکور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت
اشتغال یا تصدی مقام مربوط خواهد شد.
17 - ماده 96 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 96 - توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا
محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق یا
عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه
جایز است .
18 - تبصره ماده 101 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - وجوه صندوق بازنشستگی را فقط در بانکهای دولتی ایران می توان
نگهداری کرد. تعیین بانک و شرایط نگهداری وجوه بازنشستگی و میزان بهره آن
با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
19 - تبصره ذیل به عنوان تبصره 6 به ماده 106 اضافه می شود.
تبصره 6 - حقوق اعضای شورا معادل با حقوق معاون وزیر تعیین می شود.
20 - ماده 115 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 115 - حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا
موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل
خواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود
باشد.
21 - ماده 117 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به آن
اضافه می شود.
ماده 117 - مستخدمین رسمی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه
یا موسسه دولتی به حال آماده به خدمت در می آیند شش ماه اول تمام حقوق و
پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف حقوق گروه و پایه مربوطه خود
را دریافت خواهند نمود. در سایر موارد آمادگی به خدمت مستخدم فقط از نصف
حقوق گروه و پایه مربوطه استفاده خواهد کرد.
تبصره 2 - مستخدم رسمی که به یکی از مقامات دولتی موضوع ماده 3 منصوب شود
اگر پس از تصدی مقام مذکور متصدی پستی نشود آماده به خدمت محسوب شده و در
شش ماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدی پست دیگری نیز آماده به خدمت شد
در هیچ مورد حقوق آماده به خدمت وی از حقوق مذکور در این تبصره کمتر
نخواهد بود.
22 - بند (ث ) و بند (د) از ماده 124 به شرح زیر اصلاح می شود:
ث - حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام
وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف
وزارتخانه یا موسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزشی یا خدمت در
یکی از موسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد.
د - حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت
صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در
حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می شود.
23 - گروه های پنج و هفت از ماده 133 به شرح زیر اصلاح می شود:
گروه پنج - دارندگان رتبه دبیری غیر لیسانسیه و همچنین مستخدمینی که علاوه
بر داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش
دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاه ها
عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه هفت - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه
دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
24 - تبصره ماده 133 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره - مستخدمینی که پس از اجرای مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدی
در گروهی قرار می گیرند که شرایط احراز شغل آن گروه را ندارند در آن گروه
ابقا می شوند و در پایه ای از آن گروه قرار می گیرند که حقوق آن پایه با
تقریب اضافی به حقوقی که مستخدم در گروه موقت می گرفته است نزدیک تر باشد.
اینگونه مستخدمین در گروه قطعی شغل خود فقط تا پایه ای می توانند ترفیع
یابند که حقوق آن پایه با تقریب اضافی به حداکثر حقوق گروه موقت که
مستخدم داشته است نزدیک تر باشد.
25 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 133 اضافه می شود.
تبصره 2 - سنوات خدمت بلاانقطاع غیر رسمی مستخدمین رسمی از لحاظ بازنشستگی
و وظیفه با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 85 این قانون جز سابقه خدمت ایشان
منظور و در مورد مستخدمین رسمی مشمول این قانون در مرحله تطبیق برای
تشخیص پایه نیز محسوب خواهد شد.
26 - تبصره های 2 و 4 ماده 137 به شرح زیر اصلاح می شود.
تبصره 2 - الف - تا هنگامی که گروه و پایه قطعی مستخدمین غیر رسمی بر
اساس ماده 30 معین نشده است مستخدمین غیر رسمی که متصدی پست ثابت سازمانی
هستند به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه مشروحه ذیل قرار خواهند
گرفت و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با
احتساب کلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه
تشخیص می گردد.
گروه 1 - مستخدمین جز و تلفنچی ها و رانندگان با هر قدر تحصیل مشروط بر
اینکه مشاغل آنان جز مشاغل کارگری شناخته نشود.
گروه 2 - مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا
پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه 3 - مستخدمینی که استخدام آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن
گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی
آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4 - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از
هنرستانها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل
متوسطه شناخته شده باشد.
گروه 5 - مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه هستند و یک دوره
تخصصی گذرانده اند که ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای
مرکزی دانشگاه ها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه 6 - مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها
لیسانس شناخته شده باشد.
گروه 7 - مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه
دکترا یا فوق لیسانس داشته باشند.
ب - در مرحله دوم گروه و پایه قطعی مستخدمین مزبور مانند سایر مستخدمین
رسمی تعیین و با آنان به همان طریق رفتار خواهد شد.
تبصره 4 - حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق
می گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم به اقتضای پست
مورد تصدی دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این
قانون منظور نشده کمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت
تا زمان اجرای ماده 38 به وی پرداخت می شود ولی اگر مجموع حقوق و مزایای
مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه موقت وی کمتر باشد مستخدم حقوق پایه یک
گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غیر این دو صورت به مستخدم پایه ای داده
می شود که حقوقش برابر یا با تقریب اضافی نزدیکترین مبلغ به مجموع حقوق
ثابت و مزایای مستمر وی باشد.
27 - تبصره 7 ماده 137 به عنوان تبصره 5 به ماده 136 منتقل می گردد و
به جای آن تبصره زیر گذاشته می شود.
تبصره 7 - ترفیعات مستخدمین غیر رسمی پس از تبدیل وضع فقط تا مدت چهار
سال بابت مزایای شغل آنان محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت
ترفیعات خود را بر اساس این قانون دریافت خواهند داشت .
28 - تبصره زیر به عنوان تبصره 10 به ماده 137 اضافه می شود.
تبصره 10 - ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیر رسمی موضوع دو ماده
133 و 137 بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تصویب این قانون اصلاحی
داشته باشند.
29 - ماده 139 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از
مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب قانون در خدمت دارند و بر اساس این
قانون تبدیل وضع نمی یابند صرفا از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به
خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع
به پست سازمانی گمارده شوند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل
وضع می یابند.
تبصره - دولت می تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمین غیر رسمی را که
تبدیل وضع نمی یابند به تقاضای آنان با پرداخت یک ماه آخرین حقوق در ازا
هر سال خدمت به اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان باز
خرید نماید.
30 - تبصره 1 ماده 140 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 - مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده 3 خدمت
کنند در مرحله اول بر اساس مدرک تحصیلی طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و
در صورتی که در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با
توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده 133 تبدیل وضع
می یابند.
31 - ماده 141 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 141 - تا زمانی که ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمی برای تصدی
پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت
مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر
به شرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج در این قانون پرداخت
خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده 30 با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی
رفتار می شود.
گروه 1 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهی نامه ششم ابتدایی است .
گروه 2 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهینامه سوم متوسطه است .
گروه 3 - متصدیان مشاغلی است که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها
طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره
آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاه های حرفه ای
یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه 5 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهینامه دوره کامل متوسط و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از
طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاه ها عالی یا فوق
دیپلم شناخته شده باشد.
گروه 6 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دانشنامه لیسانس باشد.
گروه 7 - متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.
32 - ماده 143 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 143 - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در زمان اجرای مرحله موقت
تطبیق موضوع ماده 133 این قانون به عنوان مامور در خدمت یکی از موسسات
موضوع بند ب ماده 11 هستند تا وقتی که از طرف وزارتخانه و موسسه دولتی
مربوط خود احضار و دعوت به کار نشده و یا از طرف موسسه ای که در آن مشغول
خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به خدمت خود در آن
موسسات ادامه خواهند داد و تا زمانی که خدمت ایشان در آن موسسات ادامه
دارد اشتغال آنان در موسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جز سابقه
خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این
قبیل مامورین و نبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا موسسه دولتی
متبوع مستخدم به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.
تبصره - تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول به اشتغال آنان
در یکی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون است .
33 - ماده 144 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 144 - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که قبل از سی ویکم خرداد ماه
هزار و سیصد و چهل و پنج در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده یا موسسات
مذکور در بند ت ماده 2 این قانون به صورت رسمی استخدام شده و یا به آن
موسسات منتقل شده اند کماکان به خدمت در آن موسسات ادامه خواهند داد مدت
خدمت این گونه مستخدمین جز سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. گروه و
پایه این مستخدمین فقط در مرحله موقت موضوع ماده 133 تعیین می شود تعیین
گروه قطعی آنان موکول به اشتغال در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی
مشمول قانون خواهد بود. اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده که شامل 33 بند
می باشد و به استناد ماده 149 لایحه قانونی استخدام کشوری در تاریخ روز
پنجشنبه پانزدهم تیر ماه 1346 به تصویب کمیسیون شماره 3 مجلس سنا رسیده
بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش
شمسی مورد تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی
قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :