جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
347-چون محکمه که نسبت به احکام صادرازمحکمه تالیه رسیدگی استینافی می نمایدمکلف است هرگاه عتراضات مستانف راوارددیدحکم مزبوررافسخ ونسبت بماهیت دعوی اظهارنظرنماید،بنابراین حاکم دادگاه که پس ازفسخ حکم نسبت به ماهیت دعوی اظهارنظرننموده تخلف است .
حکم شماره 2641-8اردیبهشت 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2641
تاریخ تصویب :
1318/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :