جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


به منظور خرید قند و شکر محصول کارخانه های دولتی و در صورت لزوم محصول
کارخانه های خصوصی و تامین کمبود قند و شکر (شکر سفید - شکر قابل تصفیه )
مورد نیاز کشور با توجه به میزان تولید داخلی از خارج و نگاهداری ذخیره
کافی و فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده از طرف دولت به طوری که عموم
مصرف کنندگان در سراسر کشور به قند و شکر کافی به نرخ مقرر دسترسی داشته
باشند اداره قند و شکر به نام سازمان قند و شکر طبق مقررات این اساسنامه
اداره خواهد شد در این اساسنامه سازمان قند و شکر اختصارا سازمان نامیده
می شود.
ماده اول - سازمان دارای شخصیت حقوقی و تابع وزارت دارایی است مرکز آن
در تهران می باشد و می تواند شعب یا نمایندگی هایی در نقاط دیگر داشته باشد.
ماده دوم - وزارت دارایی مکلف است تا پایان سال 1345 دارایی سازمان را
به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگانی ارزیابی و آن را
به عنوان سرمایه سازمان منظور نماید.
ماده سوم - سازمان به وسیله یک مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر
دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار که لااقل دارای پانزده سال
سابقه خدمت در وزارت دارایی باشد تعیین می شود.
مدیر کل در دوره تصدی سازمان حق داشتن هیچ گونه شغل دیگری نخواهد داشت .
ماده چهارم - وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است :
1 - اداره امور سازمان بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوط
و این اساسنامه به سازمان محول شده است .
2 - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع سازمان و اجرای آن پس
از تصویب وزیر دارایی .
3 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات
و بودجه مصوب انتصاب و تغییر ذیحساب با وزارت دارایی خواهد بود انتصاب
معاونین سازمان به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.
4 - امضا اوراق بهادار و نامه ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در
بانک ها از طریق خزانه داری کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت
هزینه ها در حدود بودجه مصوب .
5 - نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و موسسات خصوصی
داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه .
6 - ارجاع دعاوی به داوری و یا پایان دادن دعاوی از طریق صلح و سازش
پس از تایید وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران .
تبصره - مدیر کل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به
مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده پنجم - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر
سال خواهد بود.
ماده ششم - بودجه سازمان که شامل ارقام درآمد و هزینه می باشد تا آخر
آذر ماه هر سال برای سال بعد از طرف سازمان تنظیم و پس از تایید و تصویب
وزیر دارایی اجرا خواهد شد.
ماده هفتم - سازمان موظف است تا پایان تیر ماه هر سال صورت موازنه
حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد و هزینه های انجام
شده و تهیه و برای تصویب به وزارت دارایی ارسال دارد تفاوت درآمد و هزینه
پس از وضع استهلاکات در ضمن ماه های سال به حساب درآمد عمومی کشور منظور
خواهد گردید.
ماده هشتم - تعهدات سازمان وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به
اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلا تعهد نموده باشد چک ها و اوراق بهادار از
قبیل سفته و برات و قراردادها با امضا مدیر کل یا نماینده او به اتفاق
ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.
تبصره - در صورتی که خرید قند و شکر بیش از مبلغی که طبق بودجه تصویب
شده ضروری و به مصلحت تشخیص شود بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت
دارایی خریداری و از اعتبار سال بعد به حساب منظور خواهد شد.
ماده نهم - حساب های ماهانه سازمان به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از
طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب تسلیم می گردد و ممیزین
حساب ها با رعایت مقررات این اساسنامه آن را رسیدگی و به دیوان محاسبات
ارسال خواهند داشت صورت موازنه حساب سازمان بر مبنای حساب های رسیدگی شده
از طرف ممیزین مذکور تنظیم می شود.
ماده دهم - معاملات سازمان به جز در موارد زیر طبق آیین نامه ای خواهد
بود که از طرف مدیر کل سازمان تهیه و به تصویب وزیر دارایی برسد.
1 - تعیین نرخ خرید قند و شکر محصول داخلی و دستمزد تبدیل در تصفیه
خانه ها و همچنین تعیین نرخ و ترتیب فروش قند و شکر در کشور بنا بر
پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
2 - در مورد خرید و قند و شکر سفید تصفیه شده و شکر قابل تصفیه از
خارج کشور با استعلام نرخ از فروشندگان معتبر دنیا بنا به پیشنهاد سازمان
و تصویب وزارت دارایی عمل خواهد شد.
3 - در مورد معاملاتی که فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه
و یا مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل سازمان و بیش از
مبلغ مذکور در هر مورد به پیشنهاد مدیر کل سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب
از سه نفر از صاحب منصبان عالی رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی
و تصویب هیئت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می شوند خواهد بود.
ماده یازدهم - تعیین خط مشی کلی سازمان به پیشنهاد مدیر کل و تصویب
وزیر دارایی خواهد بود.
ماده دوازدهم - کارکنان سازمان مشمول قوانین استخدامی و مقررات مربوطه
می باشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره 30
قانون بودجه سال 1344 کل کشور در جلسه روز سه شنبه دهم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده
صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامینوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :