جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
348- یک نفربه استنادچندفقره قبض حاکی ازمدیونیت شخصی به دیگری که دائن درحاشیه آن هاوجه قبوض رابمدعی انتقال داده بوده وبرمدیون اقامه دعوی نموده ومدیون امضای دائن ناقل راتکذیب ونسبت به اوعرضحال جلب داده وبالاخره دادگاه مدعی علیه رابه تادیه وجه قبوض مذکورمحکوم نموده ونسبت به جلب ثالث درضمن رای نامی نبرده ومحکوم علیه ازاین حکم استیناف خواسته ودادگاه استیناف بعنوان اینکه مبلغ محکوم به زایدبرمیزان مدرک بوده و نیزچون مدرک دعوی موردتردیدمدعی علیه واقع وبایدرسیدگی به صحت آن به عمل آورده باشدوهمچنین به اینکه نسبت به عرضحال جلب دردادگاه رسیدگی بعمل آمده ودرای ذکری ازآن نشده حکم مزبوررافسخ ومقررداشته که پرونده عمل به دادگاه بدوی احاله تابارسیدگی وتعیین تکلیف نسبت به دعوی جلب ثالث رای خود رابدهد،برحکم دادگاه ایرادشده به اینکه گرچه بواسطه آنکه مجلوب ثالث درمحکمه بدوی دعوی مدعی راتصدیق کرده ومدعی علیه ازمحکمه تقاضای راجع به دعوی جلب ثالث جزتردیدنسبت به امضاءثالث که آنهم درنظرمحکمه معتبرآمده نکرده وازاین جهت تکلیفی برمحکمه راجع به دعوی ثالث وارد نبوده واگرموضوع مقتضی اظهارنظردرحکم بوده این عدم اظهارباعث احاله دعوی خاصه پس ازرسیدگی ماهوی وفسخ حکم بدوی چه درصورتیکه محکمه استیناف ارتباط دعوی جلب ثالث رابادعوی بدوی به درجه می دانسته که بدون اظهارنظر محکمه بدوی نسبت به آن نمی توانسته به دعوی استینافی رسیدگی کند(بااینکه مستانف نسبت به این قسمت استیناف نداده بوده )لااقل میبایستی ازرسیدگی ماهوی وفسخ حکم بدوی خودداری ودوسیه رامتوقف سازدتاپس ازاظهارنظر محکمه بدوی فقط درقسمت ثالث نسبت به هردوقسمت رسیدگی بکندآنهم بشرط تقاضای استیناف این ایرادوارداست زیرامطابق ماده 304آزمایش پس از فسخ حکم بدوی دادگاه استان می بایست خودبه دعوی رسیدگی نموده وحکم دهدو ارجاع رسیدگی به محکمه بدوی قانوناممنوع ومجوزی نداشته واگرفرض شودکه منظورازاحاله امربه دادگاه بدوی تعیین تکلیف درباره ثالث مجلوب بوده که آن راموثردرکارمی دانسته این فرض نه فقط مخالف باواقع ومقتضیات صورت جریان کاراست که غرض ازجلب ثالث تصدیق صحت انتقالی که اوراق مدرکیه ازآنهاحکایت داشته بوده واین منظورحاصل گردیده وفایده دیگری در جلب اومتصورنبوده است ،براین تقدیرنمی بایست مبادرت به فسخ حکم نموده ورسیدگی به آن رااساساقبل ازفسخ متوقف برصدوررای درموردشخص ثالث مجلوب قرارداده باشد.
حکم شماره 2756-20تیر1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2756
تاریخ تصویب :
1318/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :