جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
349-چون حکم خاصی درمحکمه استیناف جزآنچه که درماده 511آئین دادرسی مدنی برای غایب بودن اصحاب دعوی درجلساتی که مسبوق به حضورآنان درجلسه اولی باشدذکرنشده وباامکان اینکه عدم حضوردروقت معین راکه درآن ماده ذکرشده ناظربه همان جلسه اولی دانست وازاین حیث جریان استینافی بموجب ماده 513تابع جریان بدوی بوده لذاسرایت دادن حکم ماده 172قانون
حکم شماره 3658-15فروردین 1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3658
تاریخ تصویب :
1324/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :