جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
350-درموردتقاضای انحصاروراثت وصیتنامه منتسب به مورث پس از آگهی وانقضاءمدت قانونی ابرازشده ومحکمه به لحاظ اینکه ابرازآن پس از گذشتن مدت مقرره بوده بعلاوه رسیدگی آن راجع به محکمه بدایت است قراررد آن راداده وازآن قراراستیناف خواسته شده حاکم دادگاه قرارمزبوررااز لحاظ اینکه تحریروتنظیم وصیت نامه ابرازیه قبل ازوضع قانون متاخرشامل اسنادی که قبلاتنظیم یافته است نمی شودقرارمزبوررافسخ کرده وبدون اینکه تقاضائی ازآن محکمه دراین باب شده باشدوارددررسیدگی به صحت وسقم وصیت نامه مزبورشده است ،چون اصولاهرمحکمه که استینافابه قراری رسیدگی کند می بایست رسیدگی خودرامحدودبه دایره قرارنموده وحق تخطی ازآن رانخواهد داشت ومشارالیه قبل ازآنکه طبق مراسم مقرره تقاضائی ازاودراین باب شده باشدحق دخالت ورسیدگی به آن رانداشته است .
حکم شماره 4035-24اردیبهشت 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4035
تاریخ تصویب :
1326/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :