جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری عراق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده می باشد و در تاریخ چهارم
تیر ماه 1347 برابر 25 ژوئن 1968 در تهران به امضا نمایندگان مختار
دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آن را
مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در جلسه روز یک
شنبه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای
ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل
و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودی
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق نظر به علاقه ای که به تحکیم روابط
دوستی و همکاری دو کشور در زمینه امور آموزش و پرورش و علوم و فرهنگ
دارند و به منظور تشیید مناسبات و توسعه و بسط روابط معنوی و اخوت اسلامی
دو کشور و حفظ این علائق تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و
نمایندگان تام الاختیار خود را که ذیل این موافقتنامه را امضا نموده اند
برای این منظور تعیین کردند.
نمایندگان دولتین پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود مناسبات و روابط فرهنگی بین
دو کشور را با تمام وسائل توسعه داده و مردم هر یک از دو کشور را به
فرهنگ و تمدن کشور دیگر آشنا سازند مشروط بر این که این امر با قوانین و
مقررات هر یک از دو دولت مغایرت نداشته باشد.
ماده دوم - طرفین متعاهدین بازدید دانشمندان و استادان و دانشجویان و
اعضای انجمنهای فرهنگی دو کشور را تشویق نموده تسهیلات ممکنه را جهت
بازدید آنان از موزه ها و آثار تاریخی و کتابخانه ها و موسسات فرهنگی و
غیره فراهم می سازند.
ماده سوم - طرفین متعاهدین مبادله استادان و معلمان را طبق شرایطی که
نسبت به آن توافق خواهند نمود تشویق می نمایند.
ماده چهارم - طرفین متعاهدین مبادله بورس های تحصیلی و کارآموزی را تشویق
می نمایند.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین برای تعیین ارزش گواهینامه های تحصیلی و درجات
علمی که از طرف دانشگاه ها و آموزشگاه های دو کشور داده می شود اقدامات لازم
را به عمل خواهند آورد.
ماده ششم - طرفین متعاهدین تسهیلات و کمکهای لازم را در مورد دانشجویان
یکدیگر برای ادامه تحصیلات و دنبال کردن بررسیها در زمینه های مختلف ادبی -
علمی - دینی و فنی فراهم می سازند.
ماده هفتم - هر یک از طرفین متعاهدین تسهیلات ممکنه را جهت تاسیس مدارس و
موسسات فرهنگی بیشتر طرف مقابل در کشور خود طبق قوانین و مقررات داخلی
فراهم می سازند.
ماده هشتم - طرفین متعاهدین سعی خواهند نمود تسهیلات لازمه را جهت مسافرت
علما و طلاب علوم دینی به کشور یکدیگر جهت ایراد سخنرانی در علوم اسلامی
فراهم نمایند. مشروط بر این که با قانون اساسی دو دولت و سیاست کلی آنان
مغایرتی نداشته باشد.
ماده نهم - طرفین متعاهدین تسهیلات لازمه را برای معرفی فرهنگ و تمدن کشور
طرف مقابل در کشور خود به وسیله مبادله کتب و نشریه های فرهنگی و ترجمه
آنها و ایراد سخنرانی و تشکیل نمایشگاه های هنری و علمی و ترتیب جشن جهت
اجرای موسیقی و نمایشنامه و استفاده از رادیو و تلویزیون و سایر وسایل
اطلاعاتی فراهم می نمایند همچنین طرفین در امور باستانشناسی همکاری نموده و
اطلاعات و تجربیات خود را در این زمینه مبادله خواهند کرد.
ماده دهم - طرفین متعاهدین بازدید هیات های فرهنگی و آموزشی و مطبوعاتی و
هنری و تیم های ورزشی و سازمان های جوانان و دانشجویان را تشویق می نمایند.
ماده یازدهم - طرفین متعاهدین تمام کتب و لوازم فرهنگی و مدارس و وسایل
سمعی و بصری و سایر مطبوعات و نشریه ها و ساختمان های مدارس و موسسات
فرهنگی را از کلیه مالیات ها و عوارض گمرکی و شهرداری معاف داشته و
آموزگاران و کارمندان فرهنگی را که از کشور یکی از طرفین متعاهدین به
کشور دیگر اعزام می گردند از کلیه مالیات ها و عوارض مربوط به فوق العاده و
حقوق معاف خواهند داشت و در مورد اثاثیه و لوازم شخصی آنان سعی خواهند
کرد در حدود مقررات داخلی تسهیلات را فراهم نمایند.
ماده دوازدهم - طرفین متعاهدین در زمینه مبارزه علیه بی سوادی همکاریهای
لازم را بالاخص از طریق مبادله اطلاعات و بررسی تجربیات خود تشویق خواهند
نمود.
ماده سیزدهم - طرفین متعاهدین سیاحت بین دو کشور را تشویق می نمایند.
ماده چهاردهم - هر یک از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که در قلمرو خود
اراضی و ساختمان های مناسبی برای آموزشگاهها و موسسات فرهنگی خود طبق
قوانین و مقررات معمول خریداری نماید.
ماده پانزدهم - کمیسیون مشترکی جهت تعقیب و اجرای این موافقتنامه تشکیل
می شود و عنداللزوم جلسات خود را در پایتخت دولتین متعاهدین متناوبا تشکیل
خواهد داد.
این کمیسیون اوضاع و مشکلات آموزشگاه های هر یک از طریق طرفین متعاهد در
قلمرو دولت دیگر را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
ماده شانزدهم - این موافقتنامه طبق قوانین اساسی دو دولت به تصویب خواهد
رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در بغداد به عمل خواهد آمد به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد می شود
و هر یک از طرفین می توانند حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت فوق با اعلام
فسخ به طرف دیگر به اعتبار آن پایان بخشد والا تا زمانی که یکی از طرفین
تمایل خود را به فسخ آن اعلام ننماید همچنان معتبر خواهد بود.
به تاریخ 4 تیر ماه 1347 برابر 25 ژوئن 1968 در شهر تهران .
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان های فارسی و عربی تنظیم و هر دو متن
متساویا معتبر می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف
دولت جمهوری عراق
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق است .
نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :