جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر چهار ماده است و در تاریخ 27 تیر ماه 1316 مطابق 18 ژوییه 1937 در تهران به امضا رسیده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه عراق از طرف دیگر که هر دو با نهایت صداقت مایلند مناسبات دوستی صمیمانه که همواره بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی عراق موجود بوده محکم تر گردد و یقین کامل دارند که تشیید روابط برادرانه بر اساس معامله متقابله و مساوات کامل موجب سعادت و رفاه دو ملت ایران و عراق خواهد شد موافقت در انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین کردند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران .
اعلیحضرت پادشاه عراق
جناب آقای دکتر ناجی الاصیل وزیر امور خارجه عراق .
نمایندگان مختار مذکور پس از مبادله اختیارنامه های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت کردند:
ماده اول - بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق و همچنین بین اتباع دو کشور صلح دائمی و دوستی خلل ناپذیر برقرار خواهد بود.
ماده دوم - نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو دولت معظم متعاهد در خاک طرف دیگر به شرط رعایت کامل معامله متقابله از حقوق و مزایا و مصونیتها و معافیت هایی که به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد داده شده و به موجب اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی مقرر گردیده است بهره مند خواهند شد.
ماده سوم - دو کشور معظم متعاهد موافقت دارند که پس از تصویب عهدنامه حاضر و در اسرع اوقات عهدنامه ها و قراردادهای ذیل را منعقد سازند:
1 - قرارداد حسن همجواری و راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه اختلافاتی که در منطقه مذکور اتفاق می افتد.
2 - عهدنامه استرداد مجرمین .
3 - عهدنامه اقامت و تابعیت .
4 - عهدنامه تجارتی .
5 - قرارداد تعاون قضایی .
6 - قرارداد کنسولی .
7 - قرارداد راجع به پست و تلگراف .
ماده چهارم - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب در بغداد مبادله خواهد شد.
عهدنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا در خواهد آمد.
نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین عهدنامه حاضر را امضا نمودند در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی و دولت پادشاهی عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :