جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
352-چنانچه سندمدرکیه مدعی موردتکذیب مدعی علیه واقع گردد، دادگاه مکلف است مطابق اصول مقرره راجع به این کیفیت به اصالت وصحت اسنادرسیدگی نمایدوبدون رسیدگی به این امرتصدیق صحت واصالت آن تخلف است .
حکم شماره 1588-13بهمن 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1588
تاریخ تصویب :
1313/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :