جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی مندرج در
ماده واحده مصوب 21 خرداد ماه 1334 به "سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای
مسلح شاهنشاهی " تبدیل می گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به
تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :