جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده 1 - به وزارت آب و برق اجازه داده می شود به منظور حداکثر
بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تاسیسات آبیاری
مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی - دامپروری و
عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه های
خصوص داخلی یا خارجی و یا سرمایه های شرکتهای مختلط دولتی با سرمایه های
داخلی یا خارجی اقدام نماید.
تبصره - وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهره برداری موضوع این قانون
قرار می گیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.
ماده 2 - اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در
اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها
به شرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا
به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و
استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3 - وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیات دولت
خواهد رسید بهره برداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب مورد نیاز
را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی به اجاره واگذار و
قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک ماه به
مجلسین گزارش نماید.
تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورتی تساوی شرایط حق تقدیم
دارند.
ماده 4 - وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و
املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در
شرکتهای کشت و صنعت که منحصرا با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد، و یا
به طور اجاره به شرکتهای مذکور در ماده (1) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی
(داخلی یا خارجی ) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب
مورد طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 22/3/1346 اقدام و یا طبق ماده 16 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران خریداری و
تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنها اقدام کند.
ماده 5 - آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانه های کشاورزی
- اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - منابع طبیعی در اراضی بائر و مراتع غیر
مشجر و اراضی جنگلی قابل آبیاری از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص
وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول می شود که طبق سیاستهای عمومی و ضوابط
وزارتخانه های مربوط اقدام نماید.
تبصره - وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع
آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت فنی لازم را در اجرای این
قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال می نماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
بود در جلسه روز دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت
شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :