جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می شود
سی هکتار از اراضی خالصه اوین را طبق شرایط قانون واگذاری شصت هزار متر
مربع از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی مصوب پنجم آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه مجانا به دانشگاه مزبور واگذار نماید.
تبصره 1 - دانشگاه ملی از پرداخت حق الارض مندرج در بند سوم قانون
مذکور از تاریخ واگذاری زمین معاف می شود.
تبصره 2 - در مورد اراضی خالصه اوین که طبق مقررات مربوط به قانون
فروش خالصجات و قوانین دیگر به موسسات دولتی و خیریه و درمانی و امدادی و
فرهنگی و ورزشی و نظایر آن مجانا واگذار شده در صورتی که به حکم قطعی
محکوم به ملکیت اشخاص دیگر شناخته شود موسسات مذکور می توانند به جای عین
ملک قیمت عادله آن را که بر اساس بهای یکسال قبل از اولین واگذاری اراضی
اوین به موسسات دولتی (که به موجب تصویبنامه شماره 27941 - 9/11/33
واگذار شده ) تعیین خواهد شد بپردازند و در صورت عدم تراضی بهای عادله بر
همین اساس به وسیله کارشناس منتخب از طرف دادگستری تعیین خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در جلسه روز سه شنبه بیست و
هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی
رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و
هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :