جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
353-زنی بمدعی به مبالغی بابت مهریه وجهیزیه ونفقه وکسوه چندسالی که درمنزل برادرش بوده برشوهرش اقامه دعوی کرده وشوهردرمقام دفاع به عدم تمکین زن ازخودمتوسل وعرضحال علیحده مبنی بردرخواست تمکین اوبه دادگاه تقدیم داشته ودادگاه قراررجوع به خبره برای تعیین میزان نفقه وکسوه صادر کرده است ،ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه اقراربه زوجیت مستلزم تصدیق مهر ادعائی وصحت عقدنامه مورداستنادنبوده بلکه ممکن است باتصدیق به زوجیت تکذیب ازعقدنامه مدرکیه ومیزان صداق هم نموده که مدعی نیزتکذیب کرده و هم چنین باطرح دعوی تمکین دردادگاه وارتباط کاملش با دعوی نفقه که در صورت اثبات عدم تمکین محلی برای مطالبه آن باقی نمی ماندوارداست زیرا درست است که مدعی علیه منکرزوجیت نشده ولی چون منکرمراتب ادعائیه مدعیه بوده وتحقق زوجیت ملازمه باصحت عقدنامه ورسیدجهیزیه که نسبت آن رابه مدعی علیه داده نخواهدداشت واصولامی بایست به ترتیب قانونی در باب اصالت برگهای مزبورمخصوصاعقدنامه رسیدگی بعمل آورده باشدو نیاورده است ،ونیزباوجوددعوی عدم تمکین وطرح بودن آن درهمین دادگاه ارجاع به خبره برای تعیین مقدارنفقه وکسوه وجهی نداشته ونظربه ارتباطی که این دوموضوع باهم داشته اندمی بایست بهردوجهت توامارسیدگی شده باشدو مبادرت به اصدارقراررجوع به کارشناس که لازمه آن احرازمدیونیت واشتغال ذمه مدعی علیه است به دادن نفقه وکسوه برخلاف ترتیب ودستورقانونی است .
حکم شماره 2935-2936-18بهمن 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2936
تاریخ تصویب :
1318/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :