×

اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران

اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران

اساسنامه-شرکت-سهامی-شیلات-ایران

وکیل


شماره 88972 15/12/1364
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1364 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول- کلیات
ماده 1- در اجرای لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مصوب 6/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی که از این پس در این اساسنامه از آن بنام شیلات نام برده خواهد شد بشرح مندرج در این اساسنامه تاسیس و برطبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 2- هدف در شمال, برای صید ماهی و تهیه محصولات مربوط به صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و هرگونه امور بازرگانی و معاملات مجاز مربوط به صنعت ماهی در حوزه دریای خزر و در جنوب , بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان رودخانه های ساحلی جنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصولات دریائی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فروش و مصرف یا تبدیل محصولات مزبور در داخل کشور و یا صدور آن بخارج از کشور و کوشش به بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و ایجاد و تصویب شرکتهای تعاونی صید و همچنین کمک به صیادان محلی و هرگونه مناسبتهای اجتماعی دیگر در حدود قانون تاسیس شرکت شیلات ایران و سایر قوانین مصوب در امور شیلات شمال و جنوب.
ماده 3- حوزه فعالیت شیلات عبارتست از:
الف- آبهای واقع در محدوده حاکمیت و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران شامل:
1- دریای خزر(بخش انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش مشترک).
2- آبهای داخلی(دریاچه ها, رودخانه های ایران, مردابهای مربوط به دریای خزر, دریاچه های پشت سدها).
3- آبهای ساحلی, دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان.
ب- آبهای خارج از محدوده حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران شامل:
1- دریای آزاد.
2- دریای سرزمینی, منطقه انحصاری اقتصادی سایر کشورها که شیلات امتیاز فعالیت در آنها را کسب کرده است حقوق شیلات در این حوزه مطابق با حقوق بین المللی مربوط به دریاهای آزاد و قراردادهای منعقده فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران با آن کشورها معین میشود.
تبصره- شیلات می تواند با رعایت موازین قانونی سواحل آبهای موضوع بند الف این ماده و بطور کلی هر منطقه مستعد دیگر را برای ایجاد تاسیسات شیلاتی به حوزه فعالیت خود تبدیل نماید.
ماده 4- وظایف شیلات عبارتست از:
الف- وظایف بنائی بشرح زیر :
1- انجام تحقیقات علمی پیرامون حیات آبزیان, گونه های مختلف آبزیان قابل برداشت, میزان منابع و ذخایر آبزیان در آبهای حوزه فعالیت شیلات و تحقیقات پیرامون حفاظت از منابع و ذخائر آبزیان موجود در آبهای دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و مردابها و رودگاهها, خلیجها, مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور, صید و روشهای آن, تکثیر مصنوعی و پرورش آبزیان, عمل آوری شیلاتی, آلات و ادوات صیادی, تاسیسات شیلاتی و سایر موارد مربوطه.
2- انجام تحقیقات بمنظور رشد و گسترش حرفه صیادی و بهبود وضع مردم محروم و مستضعفی که از دیر باز باین حرفه اشتغال داشته اند.
3- ایجاد صنعت مستقل شیلاتی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه ها.
4- تبدیل حوزه آبهای داخلی, دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی به مرکز عمده فعالیتهای تولیدی, اقتصادی و صیادی.
5- انجام اقدامات لازم جهت تربیت متخصصین متعهد کارآمد در کلیه زمینه های فعالیت موضوع این اساسنامه.
6- ارائه آموزشهای ترویجی علوم و صنایع مختلف شیلاتی جهت رشد فعالیتهای شیلاتی بخشهای سه گانه اقتصادی(دولتی, تعاونی و خصوصی).
7- تاسیس, توسعه و نگهداری بنادر شیلاتی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه ها.
8- تکثیر ذخائر آبزیان قابل مصرف در آبهای موضوع بند الف ماده 3.
9- آبزی دار کردن اقتصادی آبهای الف ماده 3 این اساسنامه.
10- انجام کلیه اقدامات لازم جهت حفاظت و حراست از منابع آبزیان آبهای دریای عمان, خلیج فارس, دریای خزر, مردابها, رودگاهها, خلیج ها, مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور با رعایت موازین قانونی.
11- انجام تعهیدات لازم برای افزایش توان صیادی مردمی که به حرفه صیادی مشغولند, منجمله اقدام در جهت تامین رفاه صیادان, بیمه شخصی و آلات و ادوات صیادی.
12- اولویت دادن به ساکنین محروم سواحل و کناره های عرصه موضوع بند الف ماده 3 و تشکل فعالیتهای پراکنده صیادی در قالب تعاونیهای خدماتی و تولیدی و ارائه خدمات لازم به آنها.
13- رشد و گسترش میزان صید در حوزه آبهای موضوع ماده 3, افزایش سطح تولید محصولات شیلاتی و توسعه متناسب تاسیسات شیلاتی بمنظور تامین بخشی از نیازهای غذائی, کشاورزی, صنعتی, داروئی و ارزی کشور.
14- انجام امور مربوط به واردات آلات و ادوات و شناورهای صیادی جهت ارائه به صیادان کشور.
ب- وظایف اجرائی:
1- اقدام به صید در آبهای موضوع ماده 3 و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای صیادی در آبهای مزبور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- اقدام به تولید فرآورده های شیلاتی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای مربوط به عمل آوری شیلاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
3- اقدام به هرگونه امور بازرگانی از جمله خرید, توزیع, فروش محصولات و فرآورده های شیلاتی در داخل و خارج از کشور و نظارت و هدایت آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
4- انجام کلیه امورمربوط به واردات و صادرات محصولات و فرآورده های شیلاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
5- اقدام به تکثیر و آبزیدار کردن اقتصادی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
6- اقدام به ایجاد تاسیسات شیلاتی, هدایت و نظارت و تشویق و ترغیب ایجاد اینگونه تاسیسات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
7- انجام کارهای تحقیقات کاربردی,مطالعات اجرائی و آموزشهای عملی که مستقیماً در افزایش تولید, صید و فعالیتهای شیلات در کوتاه مدت اثر می گذارند.
تبصره- نظارت و هدایت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای قسمت ب ماده 4 از طریق اعمال لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 5- شیلات دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 6- مرکز اصلی شیلات در تهران میباشد.
تبصره- محل و نشانی را در تهران هیئت مدیره تعیین و در صورت لزوم تغییر خواهد داد.
ماده 7- مدت شیلات از تاریخ تاسیس نامحدود میباشد.
ماده 8- سرمایه شیلات مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال(معادل سرمایه دو شرکت سابق شیلات ایران و شیلات جنوب ایران) است که به 58000 سهم 10000 ریالی با نام منقسم میباشد.
ماده 9- کلیه کارکنان, دارائیها, بدهیها, تعهدات, حقوق و ارزش ویژه دو شرکت سابق شیلات ایران و شیلات جنوب ایران به شیلات منتقل خواهد شد.
تبصره- تهیه و تصویب آئیننامه اجرائی انتقال مزبور با هیئت مدیره شیلات خواهد بود.
فصل دوم- اختیارات
ماده 10- شیلات میتواند فعالیتهای تولیدی و تجاری مربوط بموضوع این اساسنامه را راساً انجام و یا در قالب شرکتهای وابسته به خود سازمان دهد و همچنین با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قوانین مربوط به آن و بمنظور افزایش میزان تولید فرآورده های شیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی در زمینه صید, عمل آوری شیلاتی, تکثیر و پرورش آبزیان و توزیع فرآورده های شیلاتی اجازه فعالیت بدهد و بمنظور پیوند مطلوب بین بخشهای مختلف اقتصادی و جلب سرمایه ها و نیروی متخصص لازم اقدام به تاسیس شرکتهای مختلط با مشارکت بانکها, بخشهای دولتی, تعاونی و خصوصی نماید همچنین در فعالیتهای موضوع این اساسنامه که توسط بخشهای دولتی, تعاونی و خصوصی صورت میپذیردسرمایه گذاری نماید.
ماده 11- شیلات مکلف است علاوه بردادن اولویت به ساکنین محروم سواحل و کناره های جنوب تمام هم خود را جهت تشکل فعالیتهای پراکنده صیادی این مردم در قالب تعاونیهای خدماتی و تولیدی بکار برد و با یاریهای تکنیکی و مالی موجبات افزایش توان صید آنها را فراهم کند.
ماده 12- شیلات می تواند بمنظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت یاری رساندن به فعالیتهای موضوع این اساسنامه با تایید و هماهنگی وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد مراکز آموزشی و موسسات علمی شیلاتی ایجاد نماید.
ماده 13- انعقاد مقاوله نامه های بین المللی مربوط به موضوع این اساسنامه, قراردادهای صید با سایر کشورها, قراردادهای ایجاد تاسیسات شیلاتی در داخل کشور با مشارکت کشورهای دیگر و قراردادهای ایجاد تاسیسات شیلاتی در سایر کشورها با مشارکت جمهوری اسلامی ایران با رعایت وظایف وزارتخانه ها و اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه بعهده شیلات است.
ماده 41- ارائه مجوز و اقدام در زمینه واردات و صادرات کالاهای مندرج در بندهای زیر توسط شیلات بعمل خواهد آمد.
الف- آبزیان قابل برداشت و فرآورده های شیلاتی.
ب- آلات و ادوات و شناورهای صیادی.
تبصره- واردات و صادرات موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده که بمنظور بکاربردن در صید باشد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه شیلات ممنوع است.
ماده 15- اعتبارات لازم جهت انجام خدمات زیربنائی موضوع بند الف ماده 4 این اساسنامه همه ساله از محل اعتبارات عمومی(عمرانی)تامین خواهد شد.
ماده 16- انجام هرگونه عمیلیات صیادی, بهره برداری از منابع آبزیان, عرضه, نگهداری, توزیع و فروش آبزیان و فرآورده های آن, تکثیر و پرورش و آبزی دار کردن اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و مردابها, رودگاهها, خلیج ها, مصب هاو رودخانه های مربوط به دریای مذکور موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/1358 شورای انقلاب موکول به اخذ پروانه لازم از شیلات است.
تبصره- وزارت جهاد سازندگی میتواند در حدود بند ج ماده 6 تصویب نامه شماره 66710 مورخ 22/10/63 اقدام نماید.
ماده 17- شیلات میتواند بمنظور حفظ ذخائر(منابع)آبزیان موجود در آبهای موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب و همچنین بهره برداری اصولی و منطقی از ذخائر(منابع) آبزیان در آبهای مذکور, ممانعتها و محدودیتهای گونه ای, روشی, ابزاری, زمانی, مکانی و مقداری در امر صید موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب را برقرار سازد.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 18- بمنظور انجام کارهای تحقیقات کاربردی, مطالعات اجرائی و آموزشهای عملی که مستقیماً و در کوتاه مدت در افزایش تولید, صید و فعالیتهای شیلات اثر میگذارند همه ساله درصدی از درآمد منابع جاری شیلات جهت این امر اختصاص مییابد. تعیین درصد مزبور به عهده هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 19- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات که جهت بهره برداری از آبزیان بکار میرود از قبیل کشتی, قایق و سایر وسایل نقلیه دریائی, سردخانه, وسایل صید, ماشین آلات و سایر لوازمی که برای بهره برداری و تاسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهته کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز شیلات باشد جمعاً و خرجاً به عنوان کمک به شیلات در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.
ماده 20- کلیه قوانین مربوط به شیلات دارای اعتبار قانونی بوده و توسط شیلات به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره- بند ج ماده 6 تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 66710 مورخ 22/10/63 و همچنین مصوبات دولت در مورد عملیات و فعالیتهای صیادی سازمان عمران کیش کماکان به قوت خود باقی خواهند بود.
فصل سوم- ارکان شیلات
ماده 21- ارکان شیلات عبارتست از:
الف- مجمع عمومی.
ب- هیئت مدیره.
پ- بازرس.
ماده 22- مجمع عمومی بشرح زیر تشکیل میشود:
الف- وزیر کشاورزی(رئیس مجمع عمومی).
ب- وزیر برنامه و بودجه.
ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی.
د- وزیر جهاد سازندگی.
هـ - وزیر کشور.
ماده 23- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوبار یکی در چهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پیش نویس بودجه شیلات و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده میشود با دعوت رئیس مجمع تشکیل میگردد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده بنا به پیشنهاد اعضای مجمع یا هیئت مدیره یا بازرس تشکیل میشود.
تبصره 2- جلسات مجمع عمومی با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با 3 رای موافق معتبر خواهد بود.
تبصره3- جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی تشکیل میشود. دستور جلسه یابد به ضمیمه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده 24- وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
الف- تصویب خط مشی کلی شیلات.
ب- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
انتخاب و عزل بازرس.
ت- تصویب بودجه سالانه شیلات.
ث- تصویب آئیننامه های مالی و معاملاتی شیلات براساس مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ج- تصویب تشکیلات شیلات پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
چ- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره طبق ضوابط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس براساس مقررات مربوطه.
ح- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد سالیانه شیلات و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
خ- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه با رعایت اصل 139 قانون اساسی مجمع عمومی میتواند با تصویب ضوابطی اختیار اتخاذ تصمیم نسبت به تمام و یا برخی از مواد سازش و ارجاع به داوری را با رعایت اصل مزبور به هیئت مدیره تفویض نماید .
د- اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول شیلات.
ذ- اتخاذ تصمیم درباره تغییر سرمایه, سهام و اندوخته های شیلات.
ر- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی شیلات در داخل و یا خارج از کشور.
ز- تعیین ضوابط جهت صدور پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب.
تصویب تشکیل شرکتهای فرعی و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات با رعایت هدف شیلات و قانون تجارت.
س- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح میشود.
ماده 25- هیئت مدیره مرکب از سه عضو خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی با تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند که بطور موظف و تمام وقت در شیلات خدمت کنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره- در صورت فوت, استعفاء و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره, مجمع عمومی عضو دیگری را برای مدت باقیمانده انتخاب مینماید.
ماده 26- هیئت مدیره نماینده قانونی شیلات بوده و در حدود اساسنامه موظف به اداره امور و حفظ حقوق و منافع شیلات بخصوص در موارد ذیل میباشد:
الف- تصویب برنامه های کلی شیلات.
ب- نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی ها و هدف شیلات. پ- بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شیلات بمنظور طرح در مجمع عمومی.
ت- بررسی و تایید بودجه شیلات بمنظور طرح در مجمع عمومی.
ث- بررسی آئیننامه های موضوع این اساسنامه.
ج- بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی. چ- پیشنهاد تغییر سرمایه, سهام و اندوخته ها به مجمع عمومی.
ح- انجام هرگونه معاملات برای شیلات از قبیل خرید و فروش کالا, انعقاد هرگونه قرارداد و گرفتن وام داخلی در مورد لزوم.
تبصره- هیئت مدیره میتواند بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 27- مدیر عامل که سمت ریاست هیئت مدیره را نیز به عهده دارد توسط رئیس مجمع پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود. مدیر عامل پس از انتصاب به این سمت, با حکم وزیر کشاورزی معاون وی در امور شیلات و آبزیان خواهد بود.
ماده 28- مدیرعامل که بالاترین مقام اجرائی شیلات میباشد مسئول حسن جریان کلیه امور اجرائی بوده و وظایف خود را برابر مواد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره شیلات انجام دده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
الف- اقدام به هر گونه امور اداری و بهره برداری و پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوطه.
ب- استخدام و عزل و نصب کارکنان و تغییر و تبدیل وضعیت خدمتی آنان در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و سازمان و تشکیلات مصوب شیلات. پ- استیفای منافع و حفظ شیلات در دادگاههای دادگستری و مراجع قانونی اصالتاً و یا بوسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه.
ت- کلیه قراردادها, چکها و اسناد تعهدآور شیلات در مرکز بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در شعبات بامضای رئیس شعبه و نماینده منتخب هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره- مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از کارکنان شیلات تفویض نماید.
ماده 29- بازرس شیلات با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 30- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:
الف- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شیلات و تهیه گزارش لازم و تسلیم آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل آن.
ب- رسیدگی به دفاتر و حسابهای شیلات با اطلاع مدیر عامل . پ- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول است.
تبصره- بازرس حق مداخله در امور جاری شیلات را ندارد.
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده 31- سال مالی شیلات از اول فروردین ماه سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. باستثنای سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان اسفندماه مزبور خواهد بود.
ماده 32- سود خالص شیلات در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها.
تبصره- هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شیلات را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید.
ماده 33- کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
طبیعی است مقررات این اساسنامه با توجه به وظایف قانونی سایر دستگاههای اجرائی قابل اجراء خواهد بود.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 11962

تاریخ تصویب : 1364/11/16

تاریخ ابلاغ : 1364/12/27

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.