جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.تاریخ 5/5/65 کلاسه پرونده 64/683 شماره دادنامه 220
مرجع رسیدگی شعبه 27 دادگاه حقوی یک تهران بتصدی آقای پویا
خواهان : خانم ملیحه آهن خواه با وکالت آقای احمد ذوالقدر
خوانده : دانشگاه تهران
خواسته : ابطال اجرائیه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخاسته فوق باستناد مدارک پیوست بطرفیت خوانده بدادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید:

رای دادگاه
مندرجات پرونده اجرائی حاکی از آنستکه دانشگاه تهران به این ادعا که خانم ملیحه آهن خواه به تعهد خود مبنی بر استخدام در مراکز دانشگاهی تهران معادل سالهای تحصیلی عمل ننموده تقاضای صدور اجرائی برای وصول مبلغ 2880000 ریال را نموده و دایره پنجم اجرای ثبت تهران نیز طی اجرائیه صادره و بکلاسه الف /5-9305 دستور صدرو اجرائیه را صادر نموده است 0
ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی اینست که پس از فارغ التحصیل شدن بعلت اینکه محل کار همسرش در شهرستان شیراز بوده درخواست مینماید که محل انجام خدمت تعهدی وی در دانشگاه شیراز انجام شود و این درخواست مورد قبول دانشگاه تهران واقع شده و لذاموردی برای صدور اجرائیه بجهت مذکور در فوق نبوده است 0
نظر به اینکه مندرجات نامه شماره 29931/3-22/5/1262 معاونت اداری مالی دانشگاه تهران خطاب به دانشگاه شیراز حاکی ازآن است که دانشگاه تهران موافقت خود را با انجام خدمت تعهدی در آن دانشگاه بشرط امکان پذیر بودن استخدامش اعلام کرده است و نظربه اینکه دانشگاه شیراز طی نامه شماره 9-450-30/5/1362 موافقت خود را با استخدام نامبرده به دانشگاه تهران اعلام و سپس بر طبق حکم صادره وی را به استخدام رسمی در آورده است لذا با توجه به مراتب فوق اعلام موافقت خوانده با انجام تعهد خدمت خانم آهن خواه در دانشگاه شیراز واسختدام رمسی وی در آن دانشگاه موضوع عدم انجام تعهد منتفی بوده و با این وصف موردی برای تضاضای صدور اجرائیه مجدد نبوده و اعتراض خواهان وارد بوده و به استنادمواد 4و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 حکم به بطلان دستور اجرای اجرائیه فوق و اعاده آن قسمت از عملیات اجرائی انجام شده بحالت قبل از اجرا را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قطعی است 0
رئیس شعبه 27دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
220
تاریخ تصویب :
1365/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :