جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
354-قبل ازصدورقراری راجع به اصالت واعتبارسندمدرک دعوی که مورد تکذیب مدعی علیه واقع ورجوع به کارشناس شده بودوابلاغ آن بطرفین مبادرت به صدوررای نهائی تخلف است .
حکم شماره 3182-19آذر1319

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3182
تاریخ تصویب :
1319/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :