جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 3638 3/5/1364 وزارت برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/3/1364 بنا به پیشنهاد شماره 433/7/1027ـ 1 مورخ 8/2/64 وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، آیین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به «هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی ، انفورماتیک و نشریات » را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 ـ پرداخت حق تدریس ، حق تالیف و ترجمه و ویرایش حق الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (کامپیوتری ) را طراحی و ایجاد سیستمهای تهیه و تدوین و چاپ و نشریه های تخصصی وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار موضوع تبصره 53 قانون بودجه اسل 1346 به مستخدمان این وزارتخانه یا سایر دستگاههای دولتی مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود و همچنین بسایر اشخاص (حقیقی و حقوقی ) با رعایت این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ اعضاء کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور منحصراً در غیر از ساعات می توانند خدمات موضوع ماده 1 این آیین نامه را انجام دهند.
ماده 2 ـ به منظور تشخیص و احراز موارد مذکور در ماده 1 هیاتی مرکب از معاونین فنی و اداری مالی و حسب مورد مدیر یا رئیس واحد مربوط در وزارت برنامه و بودجه تعیین میشود، کلیه مصوبات این هیات پس از تایید وزیر برنامه و بودجه قابل اجراء است.
ماده 3 ـ به مستخدمانی که در ازاء خدمات مذکور در ماده 1 وجهی پرداخت میشود، نمی توان برای همان خدمات، وجهی بعنوان فوق العاده اضافه کار پرداخت کرد.
ماده 4 ـ میزان مبالغ قابل پرداخت برای خدمات مندرج در ماده 1 به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد ، بهرحال مبالغ تعیین شده در ازاء حق التدریس نباید از میزان حق التدریس به هیات علمی دانشگاهها در هر رتبه تجاوز نماید.
ماده 5 ـ خرید وسائل و لوازم برای انجام فعالیت های مندرج در این آیین نامه از محل اعتبار موضوع تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 با رعایت مفاد بند (د) تبصره 29 قانون مذکور مجاز است.
ماده 6 ـ چاپ نشریه های تخصصی با رعایت مفاد بند ج تبصره 34 قانون بودجه سال 1364 مجاز خواهد بود.
ماده 7 ـ مسئولیت تشخیص ، تعهد ، تسجیل و صدور حواله بعهده وزیر برنامه و بودجه و یا مقام مجاز از سوی او خواهد بود.
ماده 8 ـ وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این آیین با درخواست وجه از طرف ذیحساب مربوط، توسط خزانه به حساب بانکی وزارت برنامه و بودجه که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد واریز میگردد.
استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک وزیر یا مقام مجاز از سوی او و ذیحساب مربوط بعمل خواهد آمد.
ماده 9 ـ اسناد هزینه مربوط با امضای مشترک وزیر یا مقام مجاز از سوی او و ذیحساب مربوط، به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1364/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :