×

تصویبنامه در خصوص تفویض اختیار دولت ناشی از بند(ه)ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - به اکثریت وزیران عضو شورای عالی محیط زیست

تصویبنامه در خصوص تفویض اختیار دولت ناشی از بند(ه)ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - به اکثریت وزیران عضو شورای عالی محیط زیست

تصویبنامه-در-خصوص-تفویض-اختیار-دولت-ناشی-از-بند(ه)ماده-(104)-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-1379---به-اکثریت-وزیران-عضو-شورای-عالی-محیط-زیست
شماره 59663/ت 24340ه 28/12/1380

هیات وزیران درجلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 52688-52 مورخ 15/12/1379 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیار دولت ناشی از بند(ه) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- به اکثریت وزیران عضو شورای عالی محیط زیست تفویض می شود
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات موضوع این تصویبنامه ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای عالی محیط زیست است. مصوبات این تصویبنامه ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای محیط زیست است. مصوبات مذکور در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19)آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16628

تاریخ تصویب : 1380/12/22

تاریخ ابلاغ : 1381/01/14

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی - سازمان حفاظت محیط زیست -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.