×

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود

تصرف-بعنوان-مالکیت-دلیل-مالکیت-است-مگراینکه-خلاف-آن-ثابت-شود
رای محکمه عالی انتظامی قضات
368-مدعی به مدعی تخلیه یدازقطعه زمین واجورسنواتی آن بوده ودادگاه شهرستان نسبت به عین ملک موردعوی به دلیل احرازسبق تصرف مدعی وعدم ابراز دلیل ناقل مملک حکم برمحکومیت مدعی علیه وتخلیه یداوازملک داده تخلف است زیرا مطابق ماده 35قانون مدنی تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شودواثبات خلاف آن برحسب مستفادازماده 36 بعهده مدعی است یعنی مدعی بایدغصبیت یدفعلی مدعی علیه واینکه تصرف او ناشی ازسبب مملک یاناقل قانونی نیست اثبات نمایدمگراینکه مدعی علیه اقراربه سبق تصرف مدعی نموده باشدکه فقط دراین صورت دعوی منقلب شده و بموجب ماده 37قانون مزبورتصرف دلیل مالکیت شناخته نشده واثبات اینکه به ناقل صحیح انتقال یافته بعهده مدعی علیه خواهدبودونظربه اینکه دراین مردبدون اینکه اقراری به سبق تصرف مدعی نموده باشدویاازاظهارات او چنین اقراری رابتوان استنباط نمودبلکه برعکس استنادبه شهادت شهود کثیری برتصرفات خودازدیرزمانی به بعدنموده دادرس برخلاف موادفوق حکم به محکومیت مدعی علیه داده است .
حکم شماره 1023-4اسفند1310

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1023

تاریخ تصویب : 1310/12/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.