جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5086/177/9/65

سئوال آیا ادعای یکی از موارد ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نسبت به قضات دیوانعالی کشور قابلیت استماع دارد یاخیر؟

نظریه اداره حقوقی :
ادعای وجود یکی از جهات مذکور در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نسبت به قضات دیوانعالی کشور مسموع نیست ، زیراماده مذکگور ناظربه دادگاههای حقوقی یک ودواست وشامل دیوانعالی کشور که دادگاه تلقی نمیشود، نمیگردد0))

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5086
تاریخ تصویب :
1365/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :