جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6322/157/11/66

سئوال در صورتکیه نام یکی از خواندگان از قلم افتاده باشدو وی را در هیچیک از جلسات دادرسی دعوت نکنند حکم صادره نسبت به وی چه تاثیری دارد؟

نظریه اداره حقوقی :
از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی دو صورت دارد:
1 - با وجود ذکر او در دادخواست و دعوت او برای محاکمه صدور حکم نام او در حکم ذکر نشده باشد0 این موردمشمول ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود0
2 - اساسا" در طول دادرسی از ابلاغ دادخواست تا دعوت برای محاکمه و صدور حکم ، بر اثر غفلت یاعدم توجه وقت به اوابلاغ نشده و برای محاکمه دعوت نگردیده و در حکم هر اسمی ازاوبرده نشده است در اینصورت حکم صادره تاثیری برعلیه اونخواهدداشت وپرونده نسبت به اومتفوح است و باید طبق قانون برای محاکمه دعوت وپس از تشریفات مراحل قانونی در مورد او مستقلا حکم صادر گردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6322
تاریخ تصویب :
1366/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :