جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2957/237/6/62

سئوال در اجراء بخشنامه شماره 18273/111/4/62شورایعالی قضائی پرونده های پژوهشی و تجدیدنظر از آمار دادگاهها کسر و از رسیدگی امتناع و جهت اجراء حکم بدوی اعاده شده است 0 با وصول بخشنامه بعدی بشماره 22057/11/5/62 همان شورا، آیا پرونده هائیکه لازم بوده است نسبت بدرخواست تجدیدنظر یا پژوهش محکوم علیه رسیدگی شودوبدون جهت بایگانی شده است ، میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد یا احتیاج بفرجامخواهی و نقض تمیزی دارد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقدام دادگاه در اجراء بخشنامه شورایعالی قضائی وکسرپرونده ازموجدی مانع از رسیدگی مجدد در صورت انطباق با موارد3گانه (1 ادعاء عدم صلاحیت قاضی ازسوی احدازمتدعیین 2 حکم مخالف ضرورت فقه 30 غلفت قاضی از دلیل )0نیست ونیازی بفرجامخواهی و نقض آن ندارد زیرا اقدام مذکور رسیدگی قضائی بنحوی که مانع از رسیدگی مجدد باشد نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2957
تاریخ تصویب :
1362/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :