×

صدورقرارسقوط دعوی استینافی منوط براین است که قبلا درمورد عدم معذوریت مستانف رسیدگی انجام گرفته باشد

صدورقرارسقوط دعوی استینافی منوط براین است که قبلا درمورد عدم معذوریت مستانف رسیدگی انجام گرفته باشد

صدورقرارسقوط-دعوی-استینافی-منوط-براین-است-که-قبلا-درمورد-عدم-معذوریت-مستانف-رسیدگی-انجام-گرفته-باشد-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
371-وکیل مستانف علیه ازمحکمه که بموضوع دعوی استینافارسیدگی میکرده صدورقرارسقوط دعوی استینافی راخواستارشده واین درخواست به وکیل مستانف ابلاغ ومشارالیه تقاضارابی مورددانسته ودادگاه قرارسقوط دعوی مزبورراصادرکرده وازاین قراراستدعای تمیزشده ودیوان تمیزبعلت آنکه مدلول ماده 302قانون آزمایش ظاهردرشخص مستانف است وعدم تعقیب ازطرف وکیل عدم تعقیب شخص مستانف ازدعوی استینافی نیست وبدین جهت اخطارواستعلام ازعذربایدازموکل بشودنه ازوکیل قرارممیزه عنه رامخالف بامستفادازماده مزبوره دانسته ومطابق ماده 340آن رانقض نموده وپس از نقض قرارمزبوروکیل مستانف علیه ازمحکمه مزبورتقاضای سقوط دعوی استینافی راتجدیدکرده ودادرس بعنوان اینکه دراین خصوص قراری صادرشده وتمیزانقض گردیده تقاضای مزبورراردنموده تخلف است زیرانقض قرار اسقاط دعوی استینافی به این علت بوده که قبل ازرسیدگی به معذوریت شخص مستانف وخواستن توضیحاتی ازاوبه صرف تقاضای اسقاط دعوی استینافی از طرف مستانف علیه مبادت به اصدارقراراسقاط نموده ،مقتضای علت مزبوره این بوده که قبلابه این امررسیدگی نمایدتامعلوم شودکه مستانف درعدم تعقیب استینافی درمدت سه ماه معذوربوده تاتقاضای اسقاط مستانف علیه قابل قبول وترتیب اثرنباشدویامستانف در عدم تعقیب عذری نداشته است تاقراراسقاط دعوی استینافی موردپیداکند،اماتعقیب مستانف پس از نقض تمیزی وارجاع امرثانیابه محکمه صادرکننده قرارمنقوض خالی ازاثرو مانع ازرسیدگی فوق الذکرنبوده زیرابدیهی است که جریان هرامری که منتهی به صدورقراریاحکم ازمحکمه شودپس ازنقض به حالت قبل ازصدورقراریاحکم منقوض عودت خواهدنمودوچون پیش ازصدورقراروقبل ازتقاضای تعقیب از طرف مستانف تقاضای اسقاط دعوی استینافی شده بودوبه تقاضای اومحکمه قراراسقاط راداده پس ازنقض ازقراردیگر تقاضای تعقیب ازمستانف تاثیری درکارنخواهدداشت واین مطلب بقدری واضح است که نمی توان آن راحمل برنظرقضائی نمود.
حکم شماره 1629-27فروردین 1314

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1629

تاریخ تصویب : 1314/01/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.