جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1971/317/5/62

سئوال آیا دادگاه عمومی در هنگام رسیدگی به امر جزائی ممکنست با وحدت قاضی تشکیل شود و مبادرت بصدور حکم نماید یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مواقعی که دادگاه عمومی حقوقی بر اساس ماده 197قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ودراجرای بخشنامه شماره 6057/61/2/62 شورایعالی قضائی بامورکیفری نیزرسیدگی میکند، ترکیب دادگاه همان خواهد بود که در ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر شده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1971
تاریخ تصویب :
1362/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :