جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3110/7 8/6/59

سئوال آیا در مواقعی که بعلت مرخصی یا معذءوریت سایر اعضاء دادگاه فقط یک عضو حضور دارد عضو حاضر میتواند دادگاه را تشکیل دهد و توضیحات و اظهارات اصحاب دعوی را استماع نماید لیکن اتخاذ تصمیم را موکول به حضور بقیه اعضاء نماید یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تبصره ذیل ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ،تشکیل دادگاه رامنوط بحضورحداقل دوقاضی نموده است لذاباحضوریک قاضی اصولا دادگاه تشکیل نمیشودتابتوان اظهارات طرفین رااستماع ودر پرونده منعکس نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3110
تاریخ تصویب :
1359/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :