جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5399/157/9/65

سئوال آیا تجدیدنظر در حکم قاضی که دچار اشتباه شده منوط به تقاضای ذینفع است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی :
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوی یک ودومواردتجدیدنظر رابیان نموده لیکن تشریفات ومقررات مربوط به تجدیدنظرمانندتقدیم دادخواست از طرف ذینفع و ابطال تمبر هزنیه دادرسی وکسانیکه حق درخواست تجدیدنظررا دارند تابع اصول کلی و مقررات مندرج درقانون آئین دادرسی مدنی است 0بنابراین صرف اعلام اشتباه ازطرف قاضی صادرکننده حکم کافی برای رسیدگی تجدیدنظرنمیباشد،دادگاه تجدیدنظروقتی تکلیف به رسیدگی دارد که اشخاص ذینفع که درمواد 481 و541 قانون آئین داردسی مدنی تعیین شده اندبه استناداعلام اشتباه قاضی یا یکی ازدومورددیگرماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو درخواست تجیددنظرنماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5399
تاریخ تصویب :
1365/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :