×

درصورتیکه اخطاریه مربوط به دعوی استینافی ابلاغ نشده باشد در اینصورت دادگاه مجازبه عدم تعقیب پرونده نیست وبایدامرابلاغ انجام گیرد

درصورتیکه اخطاریه مربوط به دعوی استینافی ابلاغ نشده باشد در اینصورت دادگاه مجازبه عدم تعقیب پرونده نیست وبایدامرابلاغ انجام گیرد

درصورتیکه-اخطاریه-مربوط-به-دعوی-استینافی-ابلاغ-نشده-باشد-در-اینصورت-دادگاه-مجازبه-عدم-تعقیب-پرونده-نیست-وبایدامرابلاغ-انجام-گیرد

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
372-ازحکمی که دریک موضوع حقوقی به نفع مدعی صادرشده دادستان درخواست رسیدگی استینافی نموده ودرجلسه رسیدگی استینافی بعلت عدم ابلاغ اخطاریه به مستانف علیه مشارالیه حاضرنشده ونماینده دادسراحاضرو اظهارداشتکه چون اخطاریه بواسطه نبودن مستانف علیه درمحل اقامتی که برای خوددرعرضحال بدوی معین کرده بوده ابلاغ نشده من هم فعلاتقاضائی ندارم وبه این جهت دادگاه رسیدگی راازنوبت خارج نموده واین نکته رادرپرونده درج کرده وبالنتیجه عدم تعقیب قضیه اعم ازصحیح وسقیم منجربه سقوط دعوی استینافی دادسراگردیده تخلف است زیرادرجلسه که نماینده دادستان حضور داشته وطرف مقابل غایب بوده نه فقط تقاضائی نکرده بلکه صریحااظهار داشته که تقاضائی ندارم درحالتی که می بایست تقاضای ابلاغ اخطاریه رابه محل اقامت سابق مدعی که تغییرآن رااطلاع نداده درخواست نموده باشدتاقضیه آماده برای رسیدگی وصدورحکم گردد.
حکم شماره 2708-16خرداد1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2708

تاریخ تصویب : 1318/03/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.