جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1567/7 8/4/62

سئوال اگر خواهان بهای خواسته را که مطالبه اجرت المثل است یک صد هزار ریال تعیین و به دادگاته صلاح دادخواست تقدیم بنمایداما ضمن دادخواست متذکر شود که میزان حقیقی آن با توجه به نظریه کارشناس تعیین و بر آن اساس هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد و دادگاه پس از رجوع به کارشناس تشخیص دهد که مبلغ اجرت المثل بیش از نصاب دادگاه است آیا میتواند تا نصاب دادگاه صلح رسیدگی و حکم صادر نماید یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال نماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون تجزیه و تفکیک خواسته و مبلغ موردمطالبه وصدورحکم از طرف دادگاه صلح نسبت به قسمتی از خواسته که درحدنصاب دادگاه مذکوراست ودردعوی نسبت به بقیه وتقدیم دادخواست دیگربه دادگاه صالح مستلزم دوباره کاری وتقدیم دادخواستهای مکرراست وازطرف دیگر مبلغ مودر حکم درفرجامخواهی موثراست باتوجه بمبلغ تعیین شده ازطرف کارشناس تعقیب رسیدگی دردادگاه عمومی بلااشکال میباشد

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1567
تاریخ تصویب :
1362/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :