×

حجروقیمومت - خروج از تحت قیمومت

حجروقیمومت - خروج از تحت قیمومت

حجروقیمومت---خروج-از-تحت-قیمومت
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

59 شماره 30هفته دادگستری صفحه 305

آیا صغاریکه بسن 18 سال تمام میرسند خودخبود و بدون مراجعه به دادگاه از تحت قیمومت خارج میگردند؟
با توجه بمواد1254 قانون مدنی و قانون راجع برشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه 1313 که در ذیل درج میگردد:
ماده 1254 خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما"یا توسط مدعی العموم حوزه ایکه مولی علیه در آنجاسکونت داردیانماینده او به محکمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانیرا که بسن 18سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.اشخاصی که بسن 18سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر آنکه عدم رشدآنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 25/7/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بقسمت اخیر ماده واحده قانون راجع برشدمتعاملین به این بیان (اشخاصی که بسن 18 سال شمسی تمام رسیده اند درمحاکم عدلیه و ادارات دولتی ودفاتر اسناد رسمی رشیدمحسوب میشوند) ماده 1254 قانون مدنی ناظر بغیر صغار استو از صغارپس ازرسیدن بسن 18 سال تمام خودبخود رفع حجر میشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 59

تاریخ تصویب : 1343/07/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آئین-نامه-سجل-قضایی

آئین نامه سجل قضایی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.