×

ترکه - تقسیم ترکه - موافقت قیم برای تقسیم ترکه بدون جلب موافقت دادسرا

ترکه - تقسیم ترکه - موافقت قیم برای تقسیم ترکه بدون جلب موافقت دادسرا

ترکه---تقسیم-ترکه---موافقت-قیم-برای-تقسیم-ترکه-بدون-جلب-موافقت-دادسرا
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

62 شماره 46هفته دادگستری صفحه 399398

در موردی که قیم وراث صغیر با سایر ورثه در دادگاه نسبت به نحوه تقسیم ماترک تراضی و سازش مینماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است ؟
با توجه بماده 139 آئین دادرسی مدنی و ماده 1242 قانون مدنی و ماده 20 قانون امور حسبی که در ذیل درج میگردد:
ماده 139 مواردی را که دادستانها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گوید و موارد نامبرده از قرار زیر است :
1 دعاوی راجعه باموال و منافع و حقوق عمومی .
2 دعاوی راجعه بدولت .
3 دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جنبه عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و امثال آن .
4 دعاوی راجعه بمحجورین و غایب مفقوالاثر.
ماده 1242 قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه رابصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم .
ماده 20 اقدامک و دخالت دادستان در امورحسبی مخصوص بمواردی است که در قانون تصریح شده است .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی چنین اظهار نظرکرده است :
در مورد سئوال راجع باینکه دعوی خبواسته توافق درسهم الارث طبق وصیت شافاهی متوفی مطرح گردیده بلحاظ طرفیت صغیرطبق ماده 139قانون آئین دادرسی مدنی کسب نظر دادستان ضروری است وسازش دعوی نیز طبق ماده 1242قانون مدنی باتصویب دادستان ممکن است :
چون تقسیم درامور حسبی است و طبق ماده 20 قانون امور حسبی دخالت و اقدام دادستان د رامور مذکور مصخصو بمواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت واقدام دادستان درامر تقسیم در قانون تصریح نشده است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یانباشد)مورد نداردو ماده 139 قانون آئین دادرسی مدنی هم در رسیدگی بدعاوی اعمال میشود نه در رسیدگی بامور حسبی اعم از اینکه ماترک منقول باشد یا غیر منقول .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 62

تاریخ تصویب : 1344/07/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.