×

تسلیم رونوشت دادنامه باصحاب دعوی

تسلیم رونوشت دادنامه باصحاب دعوی

تسلیم-رونوشت-دادنامه-باصحاب-دعوی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

158 شماره 116 هفته دادگستری صفحه 98

در صورتکیه اصحاب دعوی درخواست نمایند که چندین نسخه رونوشت از دادنامه تهیه و به آنها داده شود آیا دفتر دادگاه مکلف بتهیه و تسلیمنسخ متعدد رونوشت است یا تسلیم یک نسخه رونوشت دادنامه کفایت میکند؟
نظریه کمیسیون مشورتی قوانین ثبت :
هرچند در موقع ابلاغ دادنامه برابر ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی رونوشت دادنامه باصحاب دعوی داده میوشد ولی از مفهوم مخالف ماده 161 قانون مرقوم نیز چنین مستفاد میشودکه دفتر میتواند رونوشتی از دادنامه باصحاب دعوی بدهدولی تعداد بیشتر از این اوراق یا رونوشتها باید بوسیله خوداصحاب دعوی تهیه شود منتهی با پرداخت هزیه مقرر قانونی سوادها رامطابقت با اصل نموده و گواهی آنرا اخذ نمایند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 158

تاریخ تصویب : 1344/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.