×

تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - صلاحیت رسیدگی بپرونده های مدنی موجوددردادگاههائی که عنوان آنها به کیفری تغییر یافته - با تغییر عنوان دادگاه مدنی به کیفری تکلیف پرونده های مدنی در آن دادگاه چیست ؟

تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - صلاحیت رسیدگی بپرونده های مدنی موجوددردادگاههائی که عنوان آنها به کیفری تغییر یافته - با تغییر عنوان دادگاه مدنی به کیفری تکلیف پرونده های مدنی در آن دادگاه چیست ؟

تغییر-عنوان-دادگاه-مدنی-بدادگاه-کیفری-درجریان-رسیدگی---صلاحیت-رسیدگی-بپرونده-های-مدنی-موجوددردادگاههائی-که-عنوان-آنها-به-کیفری-تغییر-یافته---با-تغییر-عنوان-دادگاه-مدنی-به-کیفری-تکلیف-پرونده-های-مدنی-در-آن-دادگاه-چیست-؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

150 شماره 34 هفته دادگستری صفحه 153

چنانچه بموجب ابلاغ وزارتی شعبه حقوقی دادگاهی بشعبه کیفری تبدیل گردد، آیا دادرس دادگاه صلاحیت رسیدگی بپرونده های حقوقی موجوددر شعبه را دارد یا خیر؟
با توجه بماده 32 اصول تشکیلات دادگستری که در ذیل درج میگردد:
ماده 32 - در جاهائیکه محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هریک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی با وزارت عدلیه است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 11/4/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
ماموریت شعبه را حسب ماده 32 قانون اصول تشکیلات دادگستری ابلاغ وزارتی تعیین میکند اگر بموجب ابلاغ وزارتی بدون هیچگونه قیدی شعبه حقوقی به کیفری تبدیل شده باشد شعبه کیفری دیگر صلاحیت رسیدگی بامور حقوقی را ندارد ولی اگر در ابلاغ تبدیل شعبه قید شده باشد که بپرونده های حقوقی موجود رسیدگی شودبایدطبق ابلاغ عمل گردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 66

تاریخ تصویب : 1345/11/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.