×

انحصار وراثت - دعوی نسب - معلوم نبودن قرابت در اسنادسجلی

انحصار وراثت - دعوی نسب - معلوم نبودن قرابت در اسنادسجلی

انحصار-وراثت---دعوی-نسب---معلوم-نبودن-قرابت-در-اسنادسجلی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

69 شماره 91هفته دادگستری صفحه 10

اگر متقضای تصدیق انحصار وراثت در درخواست توضیح دهد که جده اش در تاریخ ... درگذشته و وارث منحصر او مادر متقاضی بوده و مادرش نیز در تاریخ ... درگذشته و وراثش عبارتند از ... چون جده اش دو نام داشته و نامی که در سند سجلی او مندرج بوده در شناسنامه مادرش منظور نشده بلکه در شناسنامه مادرش بذکر نام دیگرجده اش که به این نام در محل مشهور بدوده اکتفا شده و شماره شناسنامه جده اش هم در شناسنامه مادرش قید نشده و با استناد بشهادت شهود تقاضای صدور گواهی حصر وراث را در هر مودر بنماید آیا درخواست او بهمین کیفیت قابل رسیدگی از جهت صدور گواهی حصر وراث خواهد بود یا اینکه متضمن دعوی دیگری منجمهل دعوی نسب یا درخواست تصحیح شناسنامه است ؟
نظریه کمیسوین مشورتی آئین دادرسی مدنی :
اگر ادهای خواهان تحت این عنوان باشد که جده اش در گذشته و مادر خواهان وارث منحصر او بوده و بافوت مادرخواهان اشخاص دیگری وارث او بوده اندو نام جده در شناسنامه مادر ذکر نشده ولی باین نام در محل مشهرو بوده و گواهانی بر این امراقامه نماید ، دعوی مزبور ، دعوی وراثت وارث است که مستلزم رسیدگی بامر نسب نیز می باشد و این دعوی با موضوع تصحیح شناسنامه ارتباطی پیدا نمی کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 69

تاریخ تصویب : 1354/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.