×

انحصار وراثت - گواهینامه مالیات برارث

انحصار وراثت - گواهینامه مالیات برارث

انحصار-وراثت---گواهینامه-مالیات-برارث
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

70 شماره 44هفته دادگستری صفحه 369

ماده پانزده قانون مالیات بر ارث فقط تسلیم گواهینامه انحصار وراثت را موکول بتقدیم گواهینامه مالیات بر ارث نموده است در صورتیکه اکثر دادگاهها قبل از دریافت گواهینامه مالیاتی ازصدور گواهینامه انحصار وراثت خودداری می نمایند با توجه بمراتب مذکور آیا دادگاههامیتوانند تا تسلیم گواهی نامه مالیات بر ارث ازصدور تصدیق انحصار وراثت خودداری نمایند؟
با توجه بمواد13و15 قانون مالیات برارث مصوب 1336 که در ذیل درج میگردد:
ماده 13 ادارات ثبت اسنادو املاک موقعی که مال غیرمنقولی را از اسم مورث باسم وارث ثبت میناید و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعیکه میخواهند تقسیم نامه راجع بماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارائی صلاحیتدار راجع باینکه وارث اظهارنامه مالیاتی داده است و در اظهارنامه مال ورد تقاضای ثبت راذکرکرده مطالبه بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز بثبت نیستند.
تبصره اداره دارائی مکلف است در ظرف پانزده روزپس از تسلیم اظهارنامه از طرف مودی گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده بمودی بدهد.
ماده 15 کلیه دادگاههای دادگستری که قانونا" بتقاضای انحصار وراث رسیدگی مینمایند در صورتی مبادرت بتسلیم گواهی نامه انحصار وراثت خواهند نمود که گواهینامه مذکور در ماده 13 از طرف وراث یا ییک از آ;یها بدادگاه تقدیم شده باشد و پس از صدورحکم انحصار وراثت باید ظرف پانزدره روز رونوشت گواهی شده آن از طرف دادگاه باداره دارائی محل فرستاده شود.
تبصره در مواردیکه طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنی حکم فوت فرضی صادر میشود نیز دفتر دادگاه باید رونوشت حکم راباداره دارائی محل بفرستد.
در مورد سئوال فوق : کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/12/44 بشرح زیر اظهارنظر کرده ، و نظریه کمیسیون مذکورمورد تایید کمیسیون حقوق مدنی نیزقرارگرفته است .
تسلیم گواهینامه انحصاروراثت بورثه مستلزم تکمیل پرونده و ضمیمه بودن اوراق و مدارک لازم و اصدار گواهی نامه است واگردر پرونده انحصار وراثت گواهی نامه صادرنشود تسلیم آن بورثه مورد و مصداق پیدا نمی کند بنابراین مستفاد از ماده پانزده قانون مالیات بر ارث مصوب 1336 چنین است که اگرگواهی نامه صادرنشود تسلیم آن بورثه مورد و مصداق پیدانمی کند بنابراین مستفاداز ماده پانزده قانون مالیات برارث مصوب 1336 چنین است که اگر گواهی نامه مذکور در ماده سیزده مبنی بر تنظیم اظهارنامه مالیاتی بدادگاه بخش داده نشود نباید گواهی نامه انحصاروراثت صادر گردد و بورثه تسلیم شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 70

تاریخ تصویب : 1344/12/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.