×

انحصار وراثت - تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی

انحصار وراثت - تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی

انحصار-وراثت---تاریخ-بهای-ترکه-از-نظر-معافیت-از-انتشار-آگهی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

71 شماره 11هفته دادگستری صفحه 157

ملاک تقویم ترکه بمنظور اجرای مفاد ماده 364 قانون امورحسبی تاریخ درخواست انحصار وراثت است یا تاریخ فوت متوفی ؟
با توجه بمواد360و361و364 قانون امور حسبی که در ذیل درج میگردد:
ماده 360 در صورتکیه وراث متوفی با سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل برنام و مشخصات درخواست کننده و متوفی وورثه و اقامتگاه آنها ونسبت بین مکتوفی ووارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم مینمایند.
ماده 361 دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پی درپی ماهی یکمرتبه آگهی مینماید.
تبصره در نقاطیکه روزنامه دائر نیست دادگاه میتواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم بهزینه متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر الصاق نماید تاریخ الصاق آگهی هاکه باید در یکروز بعمل آید بوسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت باین موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد گردید.
ماده 364 در صورتکیه بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه بادله و اسناد و اظهارات گواههای درخواست کننده رسیدگی کرده ودرخواست تصدیق را بحسب اقتضاء دلائل قبول یا رد مینماید.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/2/1343 بشرح زیر اظهار نظر نموده است :
بر طبق ماده 364 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتیکه بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد آگهی مذکور درماده 361 بعمل نخواهد آپد و به مستنبط از ماده 360قانون مزبورکه بموجب آن در صورتیکه وراث متوفی باسایراشخاص دینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر ;ام و مشخصات درخواست کننده و متوفی وورثه واقامتگاه آنهاو نسبت بین متوفی ووراث تنظیم نمده به دادگاه تلسیم مینمایند ملاک در تقویم ترکه راجع به اجرای ماده 364تاریخ درخواست انحصار وراثت است نه تاریخ فوت مورث بنابراین در مورد سئوال ترکه متوفی بایستی ببهای روز تقدیم درخواست انحصاروراثت ارزیابی و ملاک عمل قرار گیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 71

تاریخ تصویب : 1343/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.