جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

92 شماره 39هفته دادگستری صفحات 266265

آیا ماموران کنسولی دولت انگلیس که در ایران نمایندگی دول عضو کشورهای مشترک المنافع بریتانیا را هم دارا میباشند، میتوانند عقد ازدواج بین اتباع کشورهای مزبور را اجرا نمایند یاخیر؟
باتوجه بماده 970 قانون منی که در ذیل درج میگردد:
ماده 970 مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هردوتبعه دولت متبوع آنها بوده وقوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنهاداده باشد0در هر حال نکاح باید در دفاترسجل احوال ثبت شود.
بر طبق ماده 970قانون مدنی ایران صلاحیت مامورین کنسولی دول بیگانه باری اجرای عقد نکاح در ایران مشروط باینستکه طرفین عقد هر دو تبعه دول متبوع آنها بودهو قوانین دول مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشدوماده مزبورناظربموردیست که کنسول عهده دارحفظ منافع دولت متبوع خود باشد و وقتی که کنسول عهده دارحفظ منافع دولت دیگری باشد، بدیهی است درچنین موردی وحدت تابعیت طرفین عقد و کنسول شرط نیست و درموردیکه نمایندگی و وظایف کنسول یکی ازدول مشترک المنافع بعهده کنسول انگلیس واگذار شده باشد در چنین موردی کنسول صلاحیت کنسول منصوب عنه را در مودر حفظ منافع اتباع دولت اخیر دارد که از جمله اجرای عقد ازدواج میباشد ولی بطور کلی درمورد استعلام بایستی قائل به تفصیل شد0
1 وتقکیه طرفین عقد ازدواج هر دو تبعه کشور واحدی از کشورهای مشترک المنافع باشند مادامیکه کنسول انگلیس رسما" نمایندگی این دولت را بر عهده داشته و حافظ منافع آن باشد میتواند مبادرت باجرای عقد ازدواج نماید زیرا در ماده 970 قانون مدنی شرط وحدت تابعیت طرفین عقد است وتابعیت کنسول موردنظرنیست .
چناچه طرفین عقا اتباع دو عضو مختلف کامنولث باشنددراین صورت مسیله تابع وضع سیاسی دول متبوع آنها باتوجه باساسنامه تاسیس کامنولث خواهد بود که در این صورت اجرای عقدازدواج از طرف نسول دولت انگلیس منوط باینست که بتوان برای اتباع دو دولت عضو کامنولث تابعیت مشترکی قائل شد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1364/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :