جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

94 شماره 55هفته دادگستری صفحه 26

چنانچه در خارج از ایران مردی ایرانی مسلمان با یک زن کاتولیک تبعه خارجه بطور غیر مذهبی یا در کلیسای کاتولکی ازدواج کرده اعتبار چنین ازدواجی از نظر قوانین ایران چیست ؟
با توجه به ماده 969 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 969 اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
در موردسئوال فوق اداره حقوقی برمبنای نظریه مشورتی کمیسیونهای حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مدنی در تاریخ 30/6/1346 چنین پاسخ داده است :
اصول ازدواج از دو جهت مورد توجه است : اول ازلحاظ ماهیت و ثبوتی .دوم از جهت اثباتی .بنظر مشورتی این اداره ازدواج مرد مسملانایرانی با زن مسیحی غیر ایرانی با رعایت مفادمواد 1041و1045 تا1061 قانون مدنی ایارن و شرائط صحت نکاح که در مواد1062 تا1070 قانون مذکور وجود دارد در هرنقطه ای که واقع شده باشد ماهیتا" صحیح است اما اثبات وقوع آن موکول به این است که در حدود مقررات ماده 969قانون فوق وسایردستورالعملهای قانونی در محل به ثبت برسد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94
تاریخ تصویب :
1346/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :