جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

95 شماره 87 هفته دادگستری صفحه 6و7

باستناد ماده 2 آئین نامه اجرائی تصویبنامه هیئت وزیران در مورد استملاک اتباع بیگانه در ایران دو برادر از اتباع بیگانه با موافقت شورای امنیت استانداری خراسان و رعایت مقررات مربوط یک قطعه زمین در شهر مشهد بمنظور احداث ساختمان هتل و منزل مسکونی خریداری و کلیه تشریفات قانونی درباره آنها اجرا گردیده است . اینک طبق اعلام استانداری مرکزی دونفرمذکور درفوق تقاضای انتقال و خرید دو قطعه زمین دیگر را جهت سکونت در تهران نموده اند با توجه باینکه مقررات و آئین نامه های مربوط باستملاک اتباع بیگانه در اینمورد صراحتی ندارد، آیا با درخواست آنان نسبت به انتقال و خرید اراضی مزبور نیز میتوان موافقت نمود یا خیر؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل چنین نظر داده است :
همانطور که ماده 5 آئین نامه اجرائی تصویبنامه قانونی 13/7/42 صراحت داشته در صورتیکه متقاضی بیش ازیک محل سکونت در ایران درخواست نماید ووضع او هم بنظر کمیسیون مناسب با این درخواست باشد کمیسیون میتواندبادرخواست وی موافقت نماید گرچه آیین نامه مزبور لغو بجائ آن آئین نامه مورخ 5/5/44 تصویب گردیده ولی با توجه باینکه در آئین نامه اخیرنسبت باین موضوع تکلیفی تعیین نشده بلکه از نظر کیفیت تشکیل کمیسیون و سایر شرایط بطور کلی تغییراتی داده شده است و نظر باینکه درماده 961 قانون مدنی تصریح گردیده (جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی ممتع خواهند بود0000) و حق سکنی و محل کسب وپیشه از جمله حقوقی نیست که از اتباع خارجه سلب ویاصرفا" ازنقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد و تحدید مسکن اتباع خارجی بیک محل محتاج نص است و نص خاصی در این مورد وجود ندارد بنابراین حق داشتن مسکن متعدد موافق اصول قانون مدنی برای اتباع خارجه اصولا" بلااشکال است و همانطور که آئین نامه مورد بحث بالصراحه این امر را شناخته شناسائی چنین حقی بر اساس اصولی که اشاره شد کماکان بلااشکال است و تشخیص مورد بستگی به نظر کمیسوین صالح و تصویب هیئت وزیران دارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1346/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :