جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

96 شماره 117هفته دادگستری صفحه 32

یکی از اتباع دولت خارجی که ملکی در ایران داردبمقامات دولت متبوع خود در خارج از ایران شکایت رفع تصرف عدوانی مینماید که از طرف مقامات مربوط مووضع جهت رسیدگی بگروهان ژاندارمری محل وقوع ملک اخاله میشود و از طرف ژاندارمری نیز پرونده بدادگاه تقدیم میگردد، با توجه باینکه متقاضی تبعه خارجه بوده و تقاضائی از مقامات دولت متبوع خود نموده است و با توجه به مفاد قانون راجع باموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب 16خرداد ماه 1310 آیا دادگاه صلاحیت رسیدیگ بمووضع را دارد یا خیر؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 17/1/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
اگر شاکی تبعه خارجه از دادگاه صلاحیتدارایرانی مستقیما" یا مع الواسطه تقاضای رسیدگی به شکایت ورفع عصرف عدوانی نموده باشد، چون دراین نوع دعاوی مالکیت مطرح نیست رسیدگی به شکایت مذکور بلامانع است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1344/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :