جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

97 شماره 18هفته دادگستری صفحه 277276

با توجه بمفاد بخشنامه سال 1307 اولا" میتوان کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی را که علیه نمایندگان سیاسی خارجی اقامه میشود نپذیرفت یا اینکه باید بین دعاوی ناشی از انجام اعمال حاکمیت و اعمال تنصدی فرق گذاشت .ثانیا" نمایندگان بازرگانی سفارتخانه ها هم مشمول بخشنامه فوق الذکر میشوندیاخیر؟
با توجه به بخشنامه مورخ سال 1307 وزارت دادگستری که در ذیل درج میگردد:
چون مطابق حقوق عادی بین المللی هیئت نمایندگان سیاسی دارای مصونیت های خاصه میباشند که از آن جمله عدم امکان اقامه دعوی بر علیه آنها است لذا بعمم محاکم ابلاغ میشود:
اولا" قوبل دعوی اعم از اینکه دعوی حقوقی باشد یا جزائی بر علیه اشخاص ذیل ممنوع است :
1 سفرای کبار
2 وزرای مختار.
3 وزرای مقیم .
4 شارزدافر.
5 مستشارهای سفارتخانه ها.
6 نواب سفارتخانه ها از هر درجه که باشند.
7 اتاشه های سفارتخانه ها اعم از نظامی یا غیرنظامی .
8 عجالتا" اعضای دفتری سفارتخانه ها مشروط بر اینکه تبعه همان دولت باشند که سفارتخانه مربوط به آن است .
ثانیا" هیئت قنسولگری اعم از جنرال قونسول و قونسول و ویس قنسول و وکیل قنسولگری و غیره از معافیت فوق بهره مند نمیباشندو برعلیه آنهاممکن است در محاکم قبول دعوی نمود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل عمومی اداره حقوقی در جلسه مورخه 1/6/1343 چنین اظهار نظر کرده است :
1 نظر بمندرجات قرارداد وین (درباره روابط سیاسی ) مورخ هیجدهم آوریل 1961 که بامضاء نماینده تام الاختیاردولت شاهنشاهی ایران رسیده و برای تصویب مجلس سنا تقدیم شده است .
نظر بمتن مقاوله نامه ها و قراردادهای مودت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دول خارجی .
نظر بمعرف و اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی وعقایدونظرات علمای حقوق بین المللی عمومی .
نظر بمدلول بخشنامه مورخ 1307 وزارت دادگستری (دعاوی نمایندگان سیاسی خارجی ).
دعاوی مدنی وبازرگانی علیه نمایندگان سیاسی خارجی مقیم و مامور دربار شاهنشاهی ایران که مربوط بوظایف سیاسی وماموریت آنان خواه ناشی از اعمال حاکمیت یا تصدی باشدغیرقابل استماع است لکن دعاوی مربوط بامور شخصی نمایندگان سیاسی در محاکم ایران قابل پذیرش است النهایه تصمیمات اجرائی مربوط بدعاوی اخیرالذکر در صورتی قابل اجرا خواهد بود که بمصونیت شخصی یا محل اقامت نمایندگان سیاسی لطمه ای وارد نسازد.
2 نمایندگان بازرگانی سفارتخانه های خارجی ازجمله کارمندان سفارتخانه محسوب شده و از مصونیت سیاسی پیش بینی شده برای نمایندگان سیاسی خارجی برخوردار میباشند.
در خاتمه یادآور میشود از مصونیتهای فوق در صورت نبودن قرارداد خاص منوط برعایت شرط معامله متقابله خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1343/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :