جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

98 شماره 28هفته دادگستری صفحه 54

در موردیکه شاکی مقیم خارج از کشور بوده و دادگاه تحقیق از نامبرده را ضروری بداند، چه اقدامی باید بنماید؟
دادگاهی در پرونده ای کیفری تحقیق از شاکی را لازم میداند ولی شاکی در خارج از ایران (کشور00.سفارت شاهنشاهی ) ساکن است در اینمورد چه اقدامی باید انجام دهد؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل عمومی اداره حقوقی درجلسه مورخ 23/10/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
نظر باینکه مووضع سئوال مجمل ومبهم است بدین معنی که معلوم نیست شاکی که ساکن خارج از کشور ایران معرفی شده اولا" تبعه دولت ایران است یا خارجه ثانیا" جزء کارمندان سفارت شاهنشاهی ایارن محسوب ودارای مصونیت سیاسی هست یانه ازاینرو با توجه به شوقق مختلف موردسئوال باظهارنظرمبادرت مینماید.
1 در صورتکیه شخص مورد نظر ایرانی و فاقد مصونیت سیاسی باشد طبیعی است که دادگاه میتواند با تفویض نیابت قضائی به دادگاه محل ا قامت شاکی در کشور خارجی و ضمن ارسال اوراق لازم از طریق این اداره به وزارت خارجه ایران انجام تحقیقات لازم را خواستار شود.
2 در صورتیکه شاکی نامبرده از اتباع کشور خارجی باشد لیکن درسفارت شاهنشاهی ایران در خارجه جزء کارمندان سفارت نامبرده نباشد و بالمال مصونیت سیاسی نداشته باشدباید بشرح مذکور در بند یک اقدام گردد.
3 در موردیکه شخص شاکی جزء اتباع دولت شاهنشاهی ایران یا دولت خارجی بوده و بلخاظ داشتن سمت خاصی از مصونیت سیاسی برخوردار باشد با توجه باینکه حضورنامبرده در دادگاه طرف نیابت صرفا" بمنظور اداء توضیح و ارائه ادله در مورد شکایت خود وی بوده وناقض اصل مصونیت سیاسی نخواهدبوددادگاه میتواند ضمن اعطاء نیابت قضائی از دادگاه محل اقامت شاکی بخواهد تا از شخص مزبور دعوت نماید که در صورت تمایل برای اداءتوضیح لازم درباره شکایت خود و تقدیم مدارک و ادله آن دردادگاه حاضر گردد یا وکیلی جهت اداء توبضیحو ارائه ادله به آن دادگاه بخش نیابت دهنده معرفی کند و یا وضیحات و مدارک خود رامستقیما" با پست سفارشی بدادگاته بخش مذکور ارسال دارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
98
تاریخ تصویب :
1343/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :