جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

99 شماره 17هفته دادگستری صفحه 255 256

آیا صدور دستور اجرای احکام صادره از محاکم خارجی محتاج بتقدیم دادخواست و رسیدگی است یا اینکه بصرف تقاضا دستور اجرای حکم صادر میشود؟ و چنانچه این امر محتاج بتقدیم دادخواست و رسیدگی باشد محاکم ایران مجددا" حکم صادرمینمایند یا اینکه دستوراجرای حکم محکمه خارجی را میدهند و در هر حال آیا چنین دستور یا حکمی قابل پزوهش و فرجام است ؟
با توجه بماده 972 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد :
ماده 972 : احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراتنظیم شده از خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 25/5/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
ماده 972 قانون مدنی مفید این معنی است که اگرقوانین ایران امر باجرای حکم صادره از محکمه خارجه نداده باشد و بعبارت دیگر قانون در زمینه اجرای حکم در ایران اجرا نمیشود و در اینصورت درخواست اجرای حکم صادره از محکمه خارجه پذیرفته نخواهد شد اعم از اینکه درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمی یا تقاضای عادی بعمل آمده باشد و عدم قبول درخواست اجرای حکمی که ازمحکمه خارجه صادر گردیده و در ایران قابل اجرا نباشد از تصمیمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نمیشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
99
تاریخ تصویب :
1343/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :