جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

102 شماره 21هفته دادگستری صفحه 320

اقامه دعوی علیه شهرداری مبنی بر الزام به صدورپروانه ساختمانی در دادگاههای دادگستری قابل استماع است یاخیر؟
با توجه بماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد: ماده 1 رسیدگی بکلیه دعاوی مدنی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده است .
رسیدگی بدعاوی بازرگانی نیز جز در مواردیکه تکلیف دیگری در قوانین خصا برای آ; تعیین شده تابع این قانون است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 12/8/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
دعوی بر شهرداری یا برزن با رعایت ماده اول قانون آئین دارسی مدنی در دادگاههای دادگستری قابل طرح است النهایه اگر قانون مرجع خاصی را برای رسیدگی بدعوی منظورمعین کرده ودعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد قرار عدم صلاحیت صادرمیوشدو شهرداری یا برزن دولت محسوب نمیشوند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
102
تاریخ تصویب :
1343/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :