جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

104 شماره 87هفته دادسگتری صفحه 4

نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله ارجائی است از طرف محکوم علیه که در جلسه دادرسی نیز حاضر بوده دادخواست توقیف عملیات اجرائی تقدیم گردیده و محکوم علیه با ارائه یکبرگ رسید عادی که در جریان داردسی ارائه نکرده بوده است مدعی پرداخت محکوم به به محکوم له شده آیامیتوان به چنین دادخواستی ترتیب اثرداد.
پاسخ کمیسیون مشورتی آئیندادرسی مدنی در مورد استعلام فوق چنین اعلام شده است :
در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمیتواند بدادگاه مراجعه نموده و ادعا کند محکوم به را بموجب رسید عادی پرداخته است مگر اینکه مورد مشمول مقررات اعاده دادرسی باشد بااین اظهار نزد ماموراجرا بعمل آمده وموردقبول محکوم له قرارگیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
104
تاریخ تصویب :
1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :