جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

105 شماره 89 هفته دادگستری صفحه 6

در صورتکیه دادگاه نخستین حکمی را برمحکومیت خواهان صادرگردیده غیابی محسوب نماید و بدعوی اعتراض خواهان بر حکم مزبور رسیدگی و با فسخ آن حکم بنفع خواهان صادرنماید و محکوم علهی از این حکم پژوهش نخواهد و حکم اخیر بمرحله قطعیت برسد اجرای چنین حکمی چه وجهی دارد؟
در موردسئوال فوق کمیسیون آئین دادرسی مدنی چنین نظرداده است :
احکام صادر از دادگاهها بر محکومیت خواهان بهرعنوانی که صادر شده باشد حضوری محسوب است و قید غیابی بودن این نوع احکام تاثیری نداشته و مجوز صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم در رسیدگی مجدد نخواهد بود با این حال اگر دادگاه نخستین حکمی را که بر محکومیت خواهان صادرگردیده غیابی بشمارآورده وبدعوی اعتراض خواهان بر حکم مزبور رسیدگی و با فسخ حکم سابق حکم بنفع خواهان صادر نموده و محکوم علیه ازاین حکم پژوهش نخواسته و حکم اخیر بمرحله قطعیت رسیده باشد خودداری از اجرای چنین حکمی مجوز قانونی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :