جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

106 شماره 74 هفته دادگستری صفحه 5

حکمی از دادگاه صادر شده و بمرحله قطعیت رسیده وارجائیه نیز صادر گردیده است .محکوم علیه که در جلسه رسیدگی حاضربوده دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده است پس از صدور اجرائیه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرائی و با ارائه یکبرگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده آیا میتوان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟
در موردسئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/6/1350 چنین اظهارنظر کرده است :
در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمیتواندبدادگاه مراجعه و ادعا کند محکوم به را بموجب رسیدعادی پرداخته است مگراینکه مورد مشمول مقررات اعاده داردسی باشد یا این اظهارنزدمامور اجرا بعمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
106
تاریخ تصویب :
1350/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :