جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

107 شماره 110هفته دادگستری صفحه 7

اگر در دعوی خلع ید، حکمی بر بطلان آن صادر شود و بمرحله قطعیت برسد آیا میتوان دعوی دیگری بعنوان وضع ید خود علیه همان خوانده و نسبت بهمان ملک طرح کرد؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی چنین نظر داده است :
اگر در دعوی خلع ید حکم بر بطلان دعوی خواهان صادروبمرحله قطعیت برسد تجدید همان دعوی بعنوان وضع ید خواهان طبق بند4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مجوزی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1350/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :