جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

108 شماره 44هفته دادگستری صفحه 370

آیا میتوان نسبت به دادخواستهائی که قبل از نسخ ماده 166 قانون آئین دادرسی مدنی از نوبت رسیدگی خارج شده اند، باستناد ماده 169 قانون مذکور که فعلا" منسوخ است قرار ابطال دادخواست صادرنمود؟
با توجه بمواد166و169 سابق قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 166 هرگاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخوسات صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشودرسیدگی بدعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شدتا وقتکیه مدعی رسیدگی بدعوی را بخواهد.
ماده 169 در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یکسال از تاریخی که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل ومدعی میتواند بوسیله دادخواستمجدد تعقیب دعوی رابخواهد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 24/5/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
چون بر طبق ماده 169 سابق قانون آئین داردسی مدنی درمرحله نخستین اگر در مدت یکسال از تاریخی که رسیدگی بدعوی ازنوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخوسات باطل میشده لذا پرونده هائی که درزمان حکومت ماده مذکوردارای چنین حالتی شدند با وجود نسخ ماده مزبور مختومه تلقی و جریان آن دیگر مجوزی ندارد و باید از موجودی کسر شوند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1344/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :